Bài 3 trang 177 sgk Vật Lý 10 nâng cao Bài 37: Định luật bảo toàn cơ năng Bài 3 (trang 177 sgk Vật Lý 10 nâng cao) Một con lắc đơn có ch…

Bạn đang xem: Bài 3 trang 177 sgk Vật Lý 10 nâng cao Bài 37: Định luật bảo toàn cơ năng Bài 3 (trang 177 sgk Vật Lý 10 nâng cao) Một con lắc đơn …

Bài 37: Định luật bảo toàn cơ năng

Bài 3 (trang 177 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m. kéo sợi dây tạo với phương thẳng đứng một góc ∝ = 45o sau đó thả tự do. Tìm véc tơ vận tốc tức thời của con lắc lúc nó đi qua:

a) Vị trí ứng với 30 . góco

b) Vị trí thăng bằng

Câu trả lời:

Chọn mốc thế năng tại vị trí thấp nhất O của vật.

Cơ năng tại vị trí M (tại M vật ko có véc tơ vận tốc tức thời):

WHoa Kỳ = mgzHoa Kỳ + 0

với zHoa Kỳ = OH = OI – HI= l –lcos45o = l(1-cos45o)

WHoa Kỳ = mgl(1 – cos45o)

Cơ năng tại vị trí N:

– Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng ta có: WĐÀN BÀ = WHoa Kỳ

Giải bài tập Vật Lý 10 Nâng Cao: Bài 3 trang 177 sgk Vật Lý 10 Nâng Cao

Giải bài tập Vật Lý 10 Nâng Cao: Bài 3 trang 177 sgk Vật Lý 10 Nâng Cao

Nhìn thấy tất cả: Giải Bài Tập Nâng Cao Vật Lý 10

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Xem thêm chi tiết về Bài 3 trang 177 sgk Vật Lý 10 nâng cao
Bài 37: Định luật bảo toàn cơ năng Bài 3 (trang 177 sgk Vật Lý 10 nâng cao) Một con lắc đơn có ch…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận