Bài 4 trang 65 sgk GDCD 11 Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước …

Bạn đang xem: Bài 4 trang 65 sgk GDCD 11 Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước … tại thomo.vn …

Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước

Bài 4 (trang 65 SGK GDCD 11)

Thành phần kinh tế tập thể là gì? Vai trò và mối quan hệ giữa nó với thành phần kinh tế nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta?

Câu trả lời:

Thành phần kinh tế tập thể là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất, bao gồm nhiều hình thức hợp tác, trong đó nòng cốt là hợp tác xã.

Hợp tác xã là đơn vị kinh tế được xây dựng trên nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, quản lý dân chủ và có sự tương trợ của Nhà nước. Kinh tế tập thể tăng trưởng và cùng với kinh tế nhà nước “ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”.

– Mối quan hệ giữa kinh tế tập thể và kinh tế nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:…

Nhìn thấy tất cả: Giải 11 GDCD

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Văn lớp 11 GDCD 11

Xem thêm chi tiết về Bài 4 trang 65 sgk GDCD 11
Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận