Bài 5 trang 151 sgk Vật Lý 11 nâng cao Bài 29: Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản Bài 5 trang 151 sgk Vật Lý 11 nâng cao Ng…

Bạn đang xem: Bài 5 trang 151 sgk Vật Lý 11 nâng cao Bài 29: Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản Bài 5 trang 151 sgk Vật Lý 11 nâng …

Bài 29: Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản

Bài 5 trang 151 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Người ta muốn tạo ra từ trường chạm màn hình B = 250.10-5 T bên trong một ống dây. Cường độ dòng điện trong mỗi vòng dây là I = 2A. Vòi dài 50 cm. Hỏi phải quấn bao nhiêu vòng dây?

Câu trả lời

Chạm màn hình từ do cuộn dây sinh ra là: B = 4π.10-7.ntôi

Số vòng dây cần quấn trên một mét dây:

Số vòng dây cần quấn là: N = nL = 995.0,5 = 497,5 vòng

Đáp số: N = 497,5 vòng

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 11 tăng lên: Bài 29. Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

Xem thêm chi tiết về Bài 5 trang 151 sgk Vật Lý 11 nâng cao
Bài 29: Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản Bài 5 trang 151 sgk Vật Lý 11 nâng cao Ng…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận