Bài 7 trang 187 SGK Vật lý 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân Bài 7 (trang 187 SGK Vật Lý 12) Hoàn …

Bạn đang xem: Bài 7 trang 187 SGK Vật lý 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân Bài 7 (trang 187 SGK Vật Lý 12) Hoàn … tại …

Bài 36: Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Bài 7 (trang 187 SGK Vật Lý 12)

Hoàn thành các phản ứng sau:

Câu trả lời

Hoàn thành các phản ứng

a) Xét phản ứng:

Giải bài tập Vật Lý 12: Bài 7 trang 187 SGK Vật Lý 12 –

Vận dụng định luật bảo toàn điện tích: 3 + Z = 4 + 0 → Z = 1

Vận dụng định luật bảo toàn số nuclon: 6 + A = 7 + 1 → A = 2

Vì thế

Giải bài tập Vật Lý 12: Bài 7 trang 187 SGK Vật Lý 12 –

Phản hồi đầy đủ:

Giải bài tập Vật Lý 12: Bài 7 trang 187 SGK Vật Lý 12 –

b) Xét phản ứng:

Giải bài tập Vật Lý 12: Bài 7 trang 187 SGK Vật Lý 12 –

Vận dụng định luật bảo toàn điện tích: 5 + Z = 3 + 2 → Z = 0

Vận dụng định luật bảo toàn số nuclon: 10 + A = 7 + 4 → A = 1

Vì thế

Giải bài tập Vật Lý 12: Bài 7 trang 187 SGK Vật Lý 12 –

Phản hồi đầy đủ:

Giải bài tập Vật Lý 12: Bài 7 trang 187 SGK Vật Lý 12 –

c) Tương tự:

Giải bài tập Vật Lý 12: Bài 7 trang 187 SGK Vật Lý 12 –

Giải bài tập Vật Lý 12: Bài 7 trang 187 SGK Vật Lý 12 –

Tri thức cần nhớ

Lực tương tác giữa các nucleon gọi là lực hạt nhân (tương tác hạt nhân hay tương tác mạnh).

– Năng lượng liên kết của hạt nhân là năng lượng tối thiểu cần thiết để tách các nuclôn; nó được đo bằng tích của sai hỏng khối lượng theo hệ số c2: Wlk=[ZmP+(A−Z)mn−mX]c2=Δmc2

– Mức độ vững bền của nhân tủy phụ thuộc vào năng lượng liên kết riêng:

Vở bài tập Vật Lý 12: Bài 36. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân.  Phản ứng hạt nhân |  Giải thích 12

– Phản ứng hạt nhân là quá trình chuyển đổi của các hạt nhân, được chia làm 2 loại:

+ Phản ứng hạt nhân tự phát;

Phản ứng hạt nhân kích thích.

– Định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân:

+ Bảo toàn điện tích;

+ Bảo toàn số nuclon (bảo toàn số A);

+ Bảo toàn năng lượng toàn phần;

+ Bảo toàn động lượng.

– Năng lượng của phản ứng hạt nhân: W=(mtrước−msau đó)c2

– W>0 tỏa năng lượng

– W<0 thu được năng lượng

Vở bài tập Vật Lý 12: Bài 36. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân.  Phản ứng hạt nhân |  Giải thích 12

(SGK Vật Lý 12 – Bài 36 trang 186)

Nhìn thấy tất cả Vở bài tập Vật Lý 12: Bài 36. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Vật Lý 12

Xem thêm chi tiết về Bài 7 trang 187 SGK Vật lý 12
Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân Bài 7 (trang 187 SGK Vật Lý 12) Hoàn …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận