Bài 9 trang 56 sgk GDCD 11 Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Bài 9 (trang 56 sgk GDCD 11) Là một công dân, trong…

Bạn đang xem: Bài 9 trang 56 sgk GDCD 11 Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Bài 9 (trang 56 sgk GDCD 11) Là một công dân, trong… tại thomo.vn Bài …

Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa tổ quốc

Bài 9 (trang 56 SGK GDCD 11)

Là một công dân đang học tập và sau lúc tốt nghiệp THPT em phải làm gì để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tổ quốc?

Câu trả lời:

Tôi cần:

– Nhận thức đúng mực về tính thế tất khách quan và tác dụng to lớn của công nghiệp hóa, hiện đại hóa tổ quốc, nhiệm vụ trung tâm trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

– Xây dựng cho mình động cơ, quyết tâm, phương pháp học tập để góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho tổ quốc.

– Biết chọn nghề thích hợp với năng lực, ra sức học tập, nắm bắt công nghệ để sau lúc ra trường trực tiếp phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Nhìn thấy tất cả: Giải 11 GDCD

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Văn lớp 11 GDCD 11

Xem thêm chi tiết về Bài 9 trang 56 sgk GDCD 11
Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Bài 9 (trang 56 sgk GDCD 11) Là một công dân, trong…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận