Bản vẽ thi công tiếng anh là gì

Thiết kế bản vẽ thi công (Construction Drawing)

Thiết kế bản vẽ thi công – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Construction Drawing.

Thiết kế bản vẽ thi công là thiết kế thể hiện đầy đủ các thông số kĩ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với tiêu chuẩn, qui chuẩn kĩ thuật được áp dụng, bảo đảm đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình. (Theo Luật Xây dựng năm 2014)

Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công

Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế hai bước;

b) Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế hai bước. Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế ba bước.

Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế hai bước.

b) Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kĩ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Đối với trường hợp thiết kế hai bước, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.

Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn khác

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế hai bước đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, công trình công cộng, công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng.

b) Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định thiết kế bản vẽ thi công đối với các công trình xây dựng còn lại;

c) Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế xây dựng.

Nguyên tắc thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công

1. Trình, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình đúng thẩm quyền, bảo đảm qui trình và thời hạn thẩm định theo qui định.

2. Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công được thực hiện với toàn bộ công trình hoặc từng công trình của dự án hoặc theo giai đoạn, gói thầu của dự án nhưng phải bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ về nội dung, cơ sở tính toán trong các kết quả thẩm định.

3. Công khai, minh bạch về trình tự, thủ tục, hồ sơ, kết quả thẩm định và tuân thủ các qui định về cải cách thủ tục hành chính trong quá trình thẩm định.

4. Phê duyệt dự án và thiết kế bản vẽ thi công đúng thẩm quyền hoặc theo ủy quyền sau khi có Thông báo kết quả thẩm định và hồ sơ trình phê duyệt đã được bổ sung, hoàn thiện theo yêu cầu của cơ quan thẩm định.

5. Đối với dự án có số bước thiết kế nhiều hơn so với qui định, cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ thẩm định hồ sơ thiết kế tại bước thiết kế theo qui định của pháp luật, các bước thiết kế còn lại do người quyết định đầu tư quyết định việc tổ chức thẩm định, phê duyệt.

Trường hợp tên gọi và nội dung của các bước thiết kế của dự án thực hiện theo thông lệ quốc tế khác với bước thiết kế theo qui định, cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ thẩm định hồ sơ thiết kế có nội dung tương ứng với bước thiết kế cơ sở, thiết kế kĩ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công. (Theo Thông tư Số: 18/2016/TT-BXD)

Viết một bình luận