Câu hỏi C2 trang 123 Vật Lý 10 Bài 23 Bài 23: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng Câu hỏi C2 trang 123 Vật Lý 10 Bài 23 Một lực 5…

Bạn đang xem: Câu hỏi C2 trang 123 Vật Lý 10 Bài 23 Bài 23: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng Câu hỏi C2 trang 123 Vật Lý 10 Bài 23 Một lực …

Bài 23: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng

Câu C2 trang 123 Vật Lý 10 Bài 23

Một lực 50 N tác dụng vào một vật khối lượng m = 0,1kg đang đứng yên; Thời kì tác dụng lực là 0,01 s. Xác định véc tơ vận tốc tức thời của vật.

Câu trả lời

Vận dụng công thức: F.Δt = p = mv – 0

Nhìn thấy tất cả Vật Lý 10: Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Xem thêm chi tiết về Câu hỏi C2 trang 123 Vật Lý 10 Bài 23
Bài 23: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng Câu hỏi C2 trang 123 Vật Lý 10 Bài 23 Một lực 5…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận