Đáp án trắc nghiệm GDQP An ninh phi truyền thống Câu 1: Một trong các đặc điểm của an ninh phi truyền thống? A. Các mối đe dọa an ninh phi truyền …

Bạn đang xem: Đáp án trắc nghiệm GDQP An ninh phi truyền thống Câu 1: Một trong các đặc điểm của an ninh phi truyền thống? A. Các mối đe dọa an ninh phi truyền …

Câu hỏi 1: Một trong những đặc điểm của an ninh phi truyền thống?

A. Các mối dọa nạt an ninh phi truyền thống được phân thành hai loại: bạo lực và phi bạo lực.

B. Các mối dọa nạt an ninh phi truyền thống có xu thế dịch chuyển, mở rộng và lan rộng giữa tất cả các nước.

C. Các nguy cơ an ninh phi truyền thống dọa nạt an ninh khu vực và quốc tế.

D. Các mối dọa nạt an ninh phi truyền thống có mối quan hệ, tác động, tác động lẫn nhau với các mối dọa nạt an ninh truyền thống.

E. Các mối dọa nạt an ninh phi truyền thống có xuất xứ nhiều chủng loại, có quá trình tích lũy tiềm tàng.

Câu 2: Một trong những bối cảnh mới nổi của an ninh phi truyền thống?

A. Sự thay đổi của tình hình quốc tế sau chiến tranh lạnh.

B. Quá trình toàn cầu hóa diễn ra trên quy mô rộng và vận tốc nhanh.

C. Các nước tập trung nguồn lực để tăng trưởng kinh tế – xã hội.

D. Khoa học và công nghệ tăng trưởng.

Câu 3: Một trong những giải pháp ứng phó với các mối dọa nạt an ninh phi truyền thống ở Việt Nam?

A. Tăng lên nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân về các nguy cơ an ninh phi truyền thống.

B. Tăng cường tiềm lực quốc gia, xây dựng nền tảng kinh tế – xã hội vững chắc, tập trung khắc phục các tranh chấp, xung đột xã hội.

C. Tăng cường công việc nghiên cứu, thẩm định tình hình và dự đoán kịp thời các mối dọa nạt an ninh phi truyền thống.

D. Tăng lên hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong ứng phó với các mối dọa nạt an ninh phi truyền thống.

E. Phát huy các nguồn lực xã hội, tăng cường hợp tác quốc tế nhằm ứng phó với các mối dọa nạt an ninh phi truyền thống.

Câu 4: Mối dọa nạt an ninh phi truyền thống nào là “lượng mưa có xu thế dao động”?

A. Các mối dọa nạt từ chuyển đổi khí hậu toàn cầu

B. Các mối dọa nạt từ an ninh kinh tế

C. Dọa nạt từ an sinh xã hội

D. Các mối dọa nạt từ an toàn thông tin

Câu 5: “Năm 2016, mùa khô nhiều nơi ở Nam Bộ và Trung Bộ thiếu nước 30-40%” là mối dọa nạt an ninh phi truyền thống?

A. Các mối dọa nạt từ chuyển đổi khí hậu toàn cầu

B. Các mối dọa nạt từ an ninh kinh tế

C. Dọa nạt từ an sinh xã hội

D. Các mối dọa nạt từ an toàn thông tin

Câu 6: “Từ năm 2007, kinh tế Việt Nam bất ổn trong các biến số kinh tế vĩ mô” đâu là mối dọa nạt an ninh phi truyền thống?

A. Các mối dọa nạt từ an ninh kinh tế

B. Các mối dọa nạt từ chuyển đổi khí hậu toàn cầu

C. Dọa nạt từ an sinh xã hội

D. Các mối dọa nạt từ an toàn thông tin

Câu 7: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (01/2016) Đảng ta đã xác định?

A. Các vấn đề an ninh phi truyền thống có quan hệ mật thiết với các vấn đề an ninh truyền thống và đều là mối dọa nạt đối với sự ổn định và tăng trưởng vững bền của tổ quốc.

B. Các vấn đề an ninh phi truyền thống ko có mối quan hệ với các vấn đề an ninh truyền thống, ko dọa nạt tới sự ổn định và tăng trưởng vững bền của tổ quốc.

C. Các vấn đề an ninh phi truyền thống liên quan chặt chẽ với các vấn đề an ninh truyền thống, ko dọa nạt tới sự ổn định và tăng trưởng vững bền của tổ quốc.

D. Vấn đề an ninh phi truyền thống có quan hệ mật thiết với vấn đề an ninh truyền thống, vừa là mối dọa nạt đối với sự tăng trưởng của tất cả các nước.

Câu 8: Vấn đề nào sau đây ko phải là vấn đề bảo mật phi truyền thông?

A. Chiến tranh công nghệ cao

B. Chuyển đổi khí hậu, thiên tai

C. Hết sạch tài nguyên

D. Ô nhiễm môi trường, dịch bệnh

Câu 9: Mối dọa nạt an ninh phi truyền thống nào là “khai thác trái phép tài nguyên tài nguyên”?

A. Các mối dọa nạt từ an ninh môi trường

B. Các mối dọa nạt từ an ninh kinh tế

C. Dọa nạt từ an sinh xã hội

D. Các mối dọa nạt từ an toàn thông tin

Câu 10: “Săn bắt, giao thương, vận chuyển trái phép động, thực vật hoang dại, quý hiếm” là hiểm họa an ninh phi truyền thống?

A. Các mối dọa nạt từ an ninh môi trường

B. Các mối dọa nạt từ an ninh kinh tế

C. Dọa nạt từ an sinh xã hội

D. Các mối dọa nạt từ an ninh do chuyển đổi khí hậu

Câu 11: Mối dọa nạt an ninh phi truyền thống nào là “Tình trạng phá rừng diễn ra ở nhiều địa phương”?

A. Các mối dọa nạt từ an ninh môi trường

B. Các mối dọa nạt từ an ninh kinh tế

C. Dọa nạt từ an sinh xã hội

D. Các mối dọa nạt từ an ninh do chuyển đổi khí hậu

Câu 12: Hiện nay, việc ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ xung đột, chiến tranh với nhiều nước đang thực sự…

A. Phòng ngừa và ứng phó với ANPTT. thử thách

B. Đấu tranh quyền lực

C. Ngăn chặn và ứng phó với cuộc chạy đua vũ trang

D. Lợi ích kinh tế

Câu 13: Đối với Việt Nam, nguy cơ xung đột, chiến tranh do tác động của an ninh phi truyền thống có thể…

A. Hiếm lúc xảy ra

B. Nó sẽ xảy ra

C. Ko xảy ra

D. Luôn Luôn Xảy Ra

Câu 14: Với thủ đoạn lật đổ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý xã hội của Nhà nước, các thế lực thù địch tăng thêm các hoạt động kích động, hoạt động khủng bố, gây mất ổn định trong đời sống xã hội. Những mối dọa nạt an ninh phi truyền thống nào?

A. Nguy cơ khủng bố

B. Mối dọa nạt của chủ nghĩa dân tộc

C. Sự đe doạ của vấn đề tôn giáo

D. Các mối dọa nạt bảo mật thông tin

Câu 15: “Dịch covid 19 bắt nguồn từ Vũ Hán năm 2019 và lan ra toàn toàn cầu” là loại an ninh phi truyền thống nào?

A. Đe doạ an ninh môi trường

B. Mối dọa nạt của chuyển đổi khí hậu

C. Các mối dọa nạt đối với an ninh tài chính tiền tệ

D. Dọa nạt an ninh năng lượng

Câu 16: Sự khác lạ giữa an ninh phi truyền thống và an ninh truyền thống là gì?

A. An ninh phi truyền thống ko có tín hiệu đấu tranh quân sự.

B. An ninh phi truyền thống có tín hiệu đấu tranh quân sự.

C. An ninh phi truyền thống có tín hiệu tội phạm.

D. An ninh phi truyền thống ko có tín hiệu tội phạm.

Câu 17: Sự khác lạ giữa an ninh phi truyền thống và an ninh truyền thống là gì?

A. An ninh phi truyền thống tới sau.

B. An ninh truyền thống ra đời sau.

C. An ninh phi truyền thống chỉ xảy ra ở các nước xã hội chủ nghĩa.

D. An ninh phi truyền thống chỉ xảy ra ở các nước tư bản chủ nghĩa.

Câu 18: Chỉ ra mối dọa nạt an ninh phi truyền thống bằng bạo lực.

A. Giao thương phụ nữ và trẻ em

B. Chuyển đổi khí hậu

C. Ô nhiễm môi trường

D. An ninh kinh tế

Câu 19: Chỉ ra mối dọa nạt an ninh phi truyền thống phi bạo lực

A. Ô nhiễm môi trường

B. Giao thương trẻ em

C. Buôn lậu vũ khí

D. Giao thương phụ nữ.

Câu 20: Bảo mật truyền thống có tức là…

A. An ninh quốc gia

B. An ninh quốc gia

C. An ninh chính trị

D. An ninh văn hóa

Câu 21: Bảo mật truyền thống là gì?

A. Là sự an toàn và ổn định của tổ quốc trước các mối dọa nạt hoặc các cuộc tấn công quân sự của nước ngoài; hoặc chống lại cả các mối dọa nạt bên ngoài và bên trong – Đó là các mối dọa nạt đã tồn tại trong một thời kì dài.

B. Là sự an toàn và ổn định của tổ quốc trước các mối dọa nạt hoặc các cuộc tấn công quân sự của nước ngoài; hoặc chống lại cả các mối dọa nạt bên ngoài và bên trong – Đó là các mối dọa nạt mới xuất hiện gần đây.

C. Là sự an toàn và ổn định của tổ quốc trước các mối dọa nạt hoặc tấn công ngoài phạm vi quân sự từ bên ngoài; hoặc chống lại cả các mối dọa nạt bên ngoài và bên trong – Đó là các mối dọa nạt đã tồn tại trong một thời kì dài.

D. Là tình trạng mất an ninh, bất ổn của quốc gia trước các mối dọa nạt hoặc tấn công quân sự của nước ngoài; hoặc chống lại cả các mối dọa nạt bên ngoài và bên trong – Đó là các mối dọa nạt đã tồn tại trong một thời kì dài.

Câu 22: An ninh phi truyền thống là gì?

A. An ninh phi truyền thống được hiểu là trạng thái an ninh yêu cầu phải đảm bảo an toàn, ổn định cho mỗi con người, tất cả các nước, các dân tộc và tập thể quốc tế trước nguy hiểm. gây ra bởi các mối dọa nạt dưới hình thức tội phạm phi truyền thống có xuất xứ phi quân sự.

B. An ninh phi truyền thống được hiểu là trạng thái an ninh yêu cầu phải đảm bảo sự an toàn, ổn định của mỗi con người, tất cả các nước, các dân tộc và tập thể quốc tế trước nguy hiểm. gây ra bởi các mối dọa nạt dưới hình thức tội phạm phi truyền thống có xuất xứ quân sự.

C. An ninh phi truyền thống được hiểu là trạng thái an ninh yêu cầu phải đảm bảo sự an toàn, ổn định của mỗi con người, tất cả các nước, các dân tộc và tập thể quốc tế trước nguy hiểm. gây ra bởi các mối dọa nạt dưới hình thức tội phạm truyền thống có xuất xứ phi quân sự.

D. An ninh phi truyền thống được hiểu là trạng thái an ninh yêu cầu phải đảm bảo sự an toàn, ổn định của mỗi quốc gia, dân tộc và tập thể quốc tế trước những nguy cơ do các mối dọa nạt gây ra. là tội phạm phi truyền thống có xuất xứ phi quân sự.

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Văn học lớp 12 , Giáo dục đại cương 12

Xem thêm chi tiết về Đáp án trắc nghiệm GDQP An ninh phi truyền thống
Câu 1: Một trong các đặc điểm của an ninh phi truyền thống? A. Các mối đe dọa an ninh phi truyền …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận