GDCD 11: Bài 5. Cung – Cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá Bài 5. Cung – Cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá 1. Khái niệm cung  – cầu &#821…

Bạn đang xem: GDCD 11: Bài 5. Cung – Cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá Bài 5. Cung – Cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá 1. Khái niệm cung  …

Bài 5. Cung – Cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

1. Khái niệm cung – cầu

Cầu: là lượng hàng hóa và dịch vụ nhưng người tiêu dùng cần sắm trong một thời kỳ nhất mực, tương ứng với một mức giá và thu nhập nhất mực.

Cầu được hiểu là viết tắt của cầu có khả năng trả tiền.

Cung: là khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường và sẵn sàng đưa ra thị trường trong một thời kì nhất mực, tương ứng với một mức giá, năng lực sản xuất, chi phí sản xuất xác định.

2. Quan hệ cung cầu

Lý thuyết GDCD 11: Bài 5. Cung - Cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa - Chi tiết, nhất

Nội dung của quan hệ cung cầu

Quan hệ cung – cầu là sự tác động qua lại giữa người bán và người sắm hoặc giữa người sản xuất với người tiêu dùng diễn ra trên thị trường nhằm xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ.

Biểu thị nội dung của quan hệ cung – cầu

Cung và cầu tác động lẫn nhau.

Cầu tăng => sản xuất mở rộng => cung tăng

Cầu giảm => sản xuất giảm => cung giảm

Cung và cầu tác động tới giá cả thị trường.

Cung > cầu => giá giảm

Phân phối < demand => tăng giá

Cung = cầu => giá = trị giá

Giá cả thị trường tác động tới cung và cầu.

Giá tăng => mở rộng sản xuất => cung tăng

Giá giảm => sản xuất giảm => cung giảm

=> Giá và cung tỉ lệ thuận với nhau

Giá tăng => cầu giảm

Giá giảm => cầu tăng

=> Giá và cầu tỉ lệ nghịch với nhau.

3. Vận dụng quan hệ cung cầu

một. Đối với Nhà nước

Điều tiết cung cầu trên thị trường thông qua pháp luật, chính sách nhằm hợp lý cung cầu, ổn định giá cả và đời sống nhân dân.

b. Đối với người sản xuất và kinh doanh

– Tăng thêm sản xuất kinh doanh lúc cung ứng < demand, price > trị giá.

– Thu hẹp sản xuất kinh doanh lúc cung > cầu, giá < trị giá.

c. Đối với người tiêu dùng

– Giảm sắm các mặt hàng lúc cung < cầu, giá cao.

– Sắm hàng lúc cung > cầu, giá rẻ.

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Văn lớp 11 GDCD 11

Xem thêm chi tiết về GDCD 11: Bài 5. Cung – Cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá
Bài 5. Cung – Cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá 1. Khái niệm cung – cầu &#821…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận