Giải Bài 5 trang 174 SGK Hóa 12 Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịch Bài 5 (trang 174 SGK Hóa 12)  Có dung dịch chứa các …

Bạn đang xem: Giải Bài 5 trang 174 SGK Hóa 12 Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịch Bài 5 (trang 174 SGK Hóa 12)  Có dung dịch chứa các … tại …

Bài 40. Nhận mặt một số ion trong dung dịch

Bài 5 (trang 174 SGK Hóa học 12)

Có dung dịch chứa CO . anion32- và vì thế42-. Nêu cách nhận diện từng ion trong dung dịch. Viết các phương trình hóa học.

Câu trả lời:

Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào mẫu thử, thấy có khí bay ra, thu khí cho vào dung dịch Ca(OH)2.2 Xuất hiện kết tủa trắng, khí là CO .2dung dịch ban sơ chứa CO . ion32-

2HCl + CO32- → CO2 +2O + 2Cl-

khí CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 +2Ô

Đối với BaCl . dung dịch2 Trên mẫu thử có kết tủa trắng là BaSO.4trong dung dịch chứa SO42-

VÌ THẾ42- + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2Cl-.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập Hóa học 12

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Hóa học 12

Xem thêm chi tiết về Giải Bài 5 trang 174 SGK Hóa 12
Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịch Bài 5 (trang 174 SGK Hóa 12) Có dung dịch chứa các …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận