Giải Hóa Bài 2 trang 212 SGK Hóa 11 Bài 46 : Luyện tập : Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic Bài 2 (trang 212 SGK Hóa 11) Trình bà…

Bạn đang xem: Giải Hóa Bài 2 trang 212 SGK Hóa 11 Bài 46 : Luyện tập : Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic Bài 2 (trang 212 SGK Hóa 11) Trình bà… tại thomo.vn Bài …

Bài 46 : Luyện tập : Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Bài 2 (trang 212 SGK Hóa 11)

Trình diễn phương pháp hoá học phân biệt các dung dịch: anđehit axetic, axit axetic, glixerol, ancol etylic.

Câu trả lời:

PTTH:

2 CHỈ3COOH + 2Na → 2CH3COONa + GIA ĐÌNH2

2C3h5(Ồ)3 + 6Na → 2C3h5(ONa)3 + 3 GIỜ2

2C2h5OH + 2Na → 2C2h5ONa + GIA ĐÌNH2

2 CHỈ3COOH + CaCO3 → (CHỈ3giám đốc quản lý)2Ca + CO2 +2Ô

2C3h5(Ồ)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2Ô

[C3H5(OH)2O]2Cu: Dd màu xanh

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập: Anđehit–Xeton–Axit cacboxylic

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Hóa học 11

Xem thêm chi tiết về Giải Hóa Bài 2 trang 212 SGK Hóa 11
Bài 46 : Luyện tập : Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic Bài 2 (trang 212 SGK Hóa 11) Trình bà…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận