Hợp chất của nguyên tố r với nhóm Hidroxit có dạng R(OH)3

Bạn đang xem: Hợp chất của nguyên tố r với nhóm Hidroxit có dạng R(OH)3 tại thomo.vn Câu hỏi: Một hợp chất của nguyên tố R có nhóm hiđroxit có dạng R(OH)3. Công thức hóa …

Câu hỏi: Một hợp chất của nguyên tố R có nhóm hiđroxit có dạng R(OH)3. Công thức hóa học của hợp chất giữa nguyên tố R và nguyên tố oxi là:

Câu trả lời:

Gọi a là hóa trị của R trong R(OH)3

Theo QTc: a.1 = I.3 suy ra R có hóa trị III

Lập công thức tổng quát RxOy

Ta có III.1 = II.1 lập tỉ số x/y = II/III = 2/3 => Ta có công thức R2Ô3

Cùng trường thomo.vn tìm hiểu lý thuyết về công thức hóa học và cách giải một số bài tập về công thức hóa học

A. LÝ THUYẾT HOÁ HỌC
I. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA TIỀN

1. Nguyên tố kim loại

– Hạt hợp thành là nguyên tử: Kí hiệu hóa học được coi là công thức hóa học.

Ví dụ: Cu, Na, Zn, Fe.

2. Nguyên tố phi kim

– Hạt hợp chất là nguyên tử: Kí hiệu hoá học là công thức hoá học.

Ví dụ: C,P,S.

– Hạt hợp thành là phân tử (thường là 2 nguyên tử): Thêm chỉ số ở chân ký hiệu.

Ví dụ: O2h2giống cái2.

Kết luận: Công thức chung của nguyên tố là: AN

Trong đó: A là kí hiệu hoá học của nguyên tố.

n là chỉ số (có thể là 1, 2, 3, 4…), nếu n = 1 thì ko ghi

Ví dụ: Cu, H2Ô2

II. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT

Công thức chung của hợp chất là: AxGỠ BỎyMộtxGỠ BỎyz

Trong đó:

+ A, B, C,… là kí hiệu hoá học của từng nguyên tố

+ x, y, z,… là các số nguyên, là số hiệu nguyên tử của nguyên tố trong phân tử hợp chất.

*Xem xét: CaCO3 thì CO3 là một nhóm nguyên tử.

Ví dụ:

– Tên doanh nghiệp của quốc gia là: H2Ô

– Công thức hóa học của muối ăn là: NaCl

– Công thức hóa học của khí cacbonic là: CO2

III. Ý NGHĨA CỦA HÓA HỌC

Mỗi công thức hoá học chỉ 1 phân tử chất, cho biết

Nguyên tố nào tạo nên chất?

– Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử chất

– Khối lượng phân tử của chất

Ví dụ: Từ công thức hóa học của N2, ta biết:

– Các nguyên tố được tạo nên từ nguyên tố Nitơ

Có 2 nguyên tử Nitơ tạo nên phân tử

– Phân tử khối = 14,2 = 28 đvC

IV. CÁCH THỂ HIỆN HÓA CHẤT

nAx: n phân tử của Ax

nAxGỠ BỎy: n phân tử của AxGỠ BỎy

nA: n nguyên tử của A

Ví dụ:

+ 2Cl: 2 nguyên tử clo

+ Cl2: 1 phân tử Cl2

+ 3 GIỜ2O: 3 phân tử H2Ô.

+ Năm nguyên tử đồng: 5Cu

+ Bốn phân tử khí hiđro: 4H2

+ Năm phân tử kali sunfat (2K, 1S, 4O): 5K2VÌ THẾ4

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ DẠNG HÓA HỌC

* Một số xem xét cần nhớ:

Công thức hóa học:

đơn chất

– Đối với kim loại, kí hiệu hoá học là công thức hoá học

Ví dụ: Fe, Cu, Na, Mg

– Đối với phi kim, công thức hóa học được biểu thị bằng cách thêm một chỉ số dưới vào chốt ký hiệu hóa học để số hiệu nguyên tử được liên kết với nhau.

VD: HỌ2Ô2

Các hợp chất

Gốm kí hiệu hóa học của nguyên tố tạo ra chất và chỉ số ở gốc. Nếu chỉ số là 1 thì ko cần viết

Công thức dạng tổng quát: AxGỠ BỎy ; MộtxGỠ BỎyz

trong đó: A, B, C là kí hiệu hoá học và x, y, z là chỉ số nguyên tử của nguyên tố đó trong hợp chất.

Ví dụ: Tên doanh nghiệp của quốc gia là H2O, của muối ăn là NaCl

* Một số ví dụ tiêu biểu:

Ví dụ 1: Công thức hóa học đúng của: Khí clo, Dây đồng, Nhôm oxit là:

A.Cl2; cu; Al2Ô3

B.Cl2 ; cu2; Al3O2

C. Cl ; cu; Al2Ô3.

D. Cl; cu ; Al3Ô2

Hướng dẫn giải cụ thể:

Khí clo: Cl2

Dây đồng: Cu

Nhôm oxit: Al2Ô3

Đáp án A

Ví dụ 2: Chọn câu trả lời sai

A. CO là phân tử gồm nguyên tố C và nguyên tố O.

B. Ca là công thức hóa học của canxi.

C. Al2Ô3 Trong phân tử có 2 nguyên tử nhôm và 2 nguyên tử oxi.

D. Fe3O4 Gồm 3 nguyên tử Fe và 4 O . nguyên tử

Hướng dẫn giải cụ thể:

Đáp án sai là: Al2Ô3 Trong phân tử có 2 nguyên tử nhôm và 2 nguyên tử oxi.

=> thay đổi: Al2Ô3 Trong phân tử có 2 nguyên tử nhôm và 3 nguyên tử oxi.

ĐÁP ÁN C

Ví dụ 3: Phân tử sắt(III) clorua chứa 1Fe và 3Cl. Cách trình diễn công thức hóa học nào sau đây là đúng?

A. Fe1Cl3

B. Fe1Cl3

C. FeCl3

D. 1Fe3Cl

Hướng dẫn giải cụ thể

Phân tử sắt(III) clorua chứa 1Fe và 3Cl. Cách viết đúng công thức hóa học là: FeCl3

ĐÁP ÁN C

Ví dụ 4: 2 phân tử khí cacbonic (CO2) có bao nhiêu nguyên tử oxi?

A. 2

B. 3

C. 4

mất 5

Hướng dẫn giải cụ thể:

Trong một phân tử khí cacbonic (CO2) có 2 nguyên tử oxi

=> 2 phân tử khí cacbonic (CO2) có bốn nguyên tử oxy

ĐÁP ÁN C

Ví dụ 5: Một oxit có công thức Al2Ôx có phân tử khối là 102. trị giá nguyên của x là bao nhiêu?

MỘT.1

B. 2

c.3

mất 4

Hướng dẫn giải cụ thể

Khối lượng phân tử của Al2Ôx được tính là: 2 . 27 + x . 16 = 102 => x = 3

=> x có trị giá là 3.

ĐÁP ÁN C

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Hóa học 10

Xem thêm chi tiết về Hợp chất của nguyên tố r với nhóm Hidroxit có dạng R(OH)3

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận