Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Hình học – Giải Toán 10

Bạn đang xem: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Hình học – Giải Toán 10 tại thomo.vn Bài 1: Phương trình đường thẳng Câu 1 trang 70 Toán 10 Bài …

Bài 1: Phương trình đường thẳng

Câu 1 trang 70 Toán 10 Bài 1 Hình học

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng D là đồ thị của hàm số:

a) Tìm tọa độ hai điểm Movà M nằm trên Δ có tọa độ tuần tự là 2 và 6.

Giải Toán 10: Trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Hình Học | Giải Toán 10

Câu trả lời

Giải Toán 10: Trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Hình Học | Giải Toán 10

Câu 2 trang 71 Toán 10 Bài 1 Hình học

Tìm điểm có tọa độ xác định và vectơ chỉ phương của đường thẳng có phương trình thông số

Giải Toán 10: Trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Hình Học | Giải Toán 10

Câu trả lời

Một điểm có tọa độ trên đường thẳng là (5; 2)

Vectơ chỉ phương là Giải Toán 10: Trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Hình Học | Giải Toán 10

Câu 3 trang 72 Toán 10 Bài 1 Hình học

Tính hệ số góc của đường thẳng d có vectơ chỉ phương là Giải Toán 10: Trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Hình Học | Giải Toán 10

Câu trả lời

Hệ số góc của đường thẳng d với vectơ chỉ phương Giải Toán 10: Trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Hình Học | Giải Toán 10

Giải Toán 10: Trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Hình Học | Giải Toán 10

Câu 4 trang 73 Toán 10 Bài 1 Hình học

Cho một đường thẳng có phương trình

Giải Toán 10: Trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Hình Học | Giải Toán 10

Câu trả lời

Giải Toán 10: Trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Hình Học | Giải Toán 10

Câu 5 trang 74 Toán 10 Bài 1 Hình học

Hãy chứng minh nhận xét trên.

Câu trả lời

Giải Toán 10: Trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Hình Học | Giải Toán 10

Câu 6 trang 74 Toán 10 Bài 1 Hình học

Tìm tọa độ vectơ chỉ phương của đường thẳng có phương trình: 3x + 4y + 5 = 0.

Câu trả lời

Giải Toán 10: Trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Hình Học | Giải Toán 10

Câu 7 trang 76 Toán 10 Bài 1 Hình học

Trong mặt phẳng Oxy, vẽ các đường thẳng có phương trình:

đTrước nhất: x–2y = 0;

đ2: x = 2;

đ3: y + 1 = 0;

đ4: x/8 + y/4 = 1.

Câu trả lời

Giải Toán 10: Trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Hình Học | Giải Toán 10

Câu 8 trang 77 Toán 10 Bài 1 Hình học

Xét vị trí tương đối của đường thẳng : x – 2y + 1 = 0 đối với mỗi đường thẳng sau: dTrước nhất: -3x + 6y – 3 = 0;

đ2: y = -2x;

đ3: 2x + 5 = 4y.

Câu trả lời

Xét hệ phương trình đường thẳng và dTrước nhất:

Giải Toán 10: Trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Hình Học | Giải Toán 10

Ta thấy hệ có vô số nghiệm (vì hệ số của chúng tỉ lệ thuận nên ≡ dTrước nhất.)

Xét hệ phương trình đường thẳng và d2:

Giải Toán 10: Trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Hình Học | Giải Toán 10

Ta thấy hệ có nghiệm duy nhất (-1/5; 2/5) nên cắt d2 tại M(-1/5; 2/5).

Xét hệ phương trình đường thẳng và d3:

Giải Toán 10: Trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Hình Học | Giải Toán 10

hệ vô nghiệm

Cỏ nhân tạo2

Câu 9 trang 79 Toán 10 Bài 1 Hình học

Cho hình chữ nhật ABCD có tâm I, cạnh AB = 1, AD = √3. Tính số đo các góc ∠(AID) và ∠(DIC) .

Giải Toán 10: Trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Hình Học | Giải Toán 10

Câu trả lời

Xét ΔABD vuông tại A có:

Giải Toán 10: Trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Hình Học | Giải Toán 10

Vì ABCD là hình chữ nhật tâm I nên:

Giải Toán 10: Trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Hình Học | Giải Toán 10

Câu 10 trang 80 Toán 10 Bài 1 Hình học

Tính khoảng cách từ các điểm M(-2; 1) và O(0; 0) tới đường thẳng Δ có phương trình 3x – 2y = 0.

Câu trả lời

Khoảng cách từ điểm M(-2;1) tới đường thẳng Δ là:

Giải Toán 10: Trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Hình Học | Giải Toán 10

Khoảng cách từ điểm O(0;0) tới đường thẳng Δ là:

Giải Toán 10: Trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Hình Học | Giải Toán 10

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Điểm 10 , Toán 10

Xem thêm chi tiết về Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 1 Chương 3 Hình học – Giải Toán 10

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận