Thanh tra tài chính là gì

CHỨC NĂNG

Thanh tra Sở Tài chính là đơn vị thuộc Sở Tài chính, có chức năng giúp Giám đốc Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành tài chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở trên địa bàn; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Tài chính, chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Tài chính.

NHIỆM VỤ

– Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch khi được giám đốc sở phê duyệt;

– Thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở Tài chính về việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền giao;

– Trình giám đốc sở quyết định việc thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc quyết định việc thanh tra, kiểm tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về quyết định của mình;

– Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính theo quy định của pháp luật;

– Phối hợp các phòng nghiệp vụ chuyên môn thuộc Sở trong công tác thanh kiểm tra liên quan lĩnh vực tài chính, ngân sách, kế toán khi Giám đốc Sở chỉ đạo phân công;

– Xử lý hoặc kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở Tài chính;

– Theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở;

– Giúp Giám đốc Sở tổ chức công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở Tài chính;

– Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan tổ chức và cá nhân thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh kiểm tra, các quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra;

– Nghiên cứu xây dựng, chỉnh sửa quy chế hoạt động thanh kiểm tra tài chính cho phù hợp với quy định của luật pháp và văn bản hiện hành liên quan đến hoạt động thanh kiểm tra và yêu cầu quản lý tài chính của địa phương; Đôn đốc kiểm tra thực hiện các quy chế hoạt động thanh kiểm tra tài chính đã ban hành;

– Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính bằng pháp luật; Kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp với thực tiễn và pháp luật;

– Tổng hợp, báo cáo kết quả và tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm về công tác thanh kiểm tra tài chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng định kỳ và hàng năm;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và theo chỉ đạo của Giám đốc Sở giao.

Viết một bình luận