Trắc nghiệm GDQP học phần 2 Dân tộc tôn giáo có đáp án Câu 1: Dân tộc là gì? A. Dân tộc là một cộng đồng người ổn định, hình thành trong lịch sử tạo lập…

Bạn đang xem: Trắc nghiệm GDQP học phần 2 Dân tộc tôn giáo có đáp án Câu 1: Dân tộc là gì? A. Dân tộc là một cộng đồng người ổn định, hình thành trong …

Câu 1: Dân tộc là gì?

A. Dân tộc là một số đông người ổn định, tạo nên trong lịch sử tạo lập một quốc gia, trên cơ sở số đông vững bền về: lãnh thổ, kinh tế, tiếng nói, truyền thống, văn hóa, đặc điểm tâm lí, ý thức về dân tộc và tên gọi của dân tộc.

B. Dân tộc là một số đông người tạo nên trong lịch sử tạo lập một quốc gia, trêncơ sở số đông vững bền về: lãnh thổ, kinh tế, tiếng nói, truyền thống, văn hóa và tên gọi của dân tộc.

C. Dân tộc là một số đông người ổn định, trên cơ sở số đông vững bền về: lãnhthổ, kinh tế, tiếng nói, truyền thống, văn hóa, đặc điểm tâm lí, ý thức về dân tộc và tên gọi của dân tộc.

D. Dân tộc là một số đông người ổn định, tạo nên trong lịch sử tạo lập một quốc gia, trên cơ sở số đông vững bền về: lãnh thổ, kinh tế, tiếng nói, truyền thống.

Câu 2: Việt Nam có bao nhiêu dân tộc anh em?

A. 54

B. 52

C. 53

D. 55

Câu 3: Dân tộc được hiểu theo nghĩa số đông quốc gia dân tộc là gì?

A. Là một số đông chính trị – xã hội, được chỉ huy bởi một nhà nước, thiết lập trên một lãnh thổ chung.

B. Là một số đông chính trị – xã hội.

C. Là một số đông được chỉ huy bởi một nhà nước, thiết lập trên một lãnh thổ chung.

D. Là một số đông chính trị – xã hội, được thiết lập trên một lãnh thổ chung.

Câu 4: “Các dân tộc hoàn toàn đồng đẳng, ko phân biệt lớn, nhỏ, trình độ tăng trưởng cao hay thấp đều có quyền lợi và nghĩa vụ ngang nhau trên mọi lĩnh vực”. Là ý kiến của người nào?

A. V.I.Lênin.

B. Mác – Lênin.

C. Ph. Ăng-ghen.

D. Hồ Chí Minh.

Câu 5: Khắc phục vấn đề dân tộc theo ý kiến của V.I.Lenin là?

A. Các dân tộc hoàn toàn đồng đẳng, các dân tộc được quyền tự quyết, liên hợp giai cấp người lao động tất cả các dân tộc.

B. Các dân tộc hoàn toàn đồng đẳng, các dân tộc được quyền tự quyết.

C. Các dân tộc được quyền tự quyết, liên hợp giai cấp người lao động tất cả các dân tộc.

D. Liên hợp giai cấp người lao động tất cả các dân tộc.

Câu 6: Khắc phục vấn đề dân tộc theo ý kiến của Hồ Chí Minh là?

A. Đồng đẳng, kết đoàn, tôn trọng và giúp sức nhau cùng tăng trưởng đi lên trục đường no ấm, hạnh phúc.

B. Các dân tộc hoàn toàn đồng đẳng, các dân tộc được quyền tự quyết.

C. Đồng đẳng, kết đoàn, tôn trọng và giúp sức nhau cùng phát triển

D. Liên hợp giai cấp người lao động tất cả các dân tộc.

Câu 7: Quyền dân tộc tự quyết là gì?

A. Quyền tự do quyết định về chính trị, trục đường tăng trưởng của dân tộc mình, quyền tự do phân lập thành quốc gia riêng và quyền tự nguyện liên hợp với các dân tộc khác.

B. Quyền tự do quyết định về chính trị, trục đường tăng trưởng của dân tộc mình.

C. Quyền tự do quyết định về chính trị, quyền tự do phân lập thành quốc gia riêng.

D. Quyền tự do quyết định trục đường tăng trưởng của dân tộc mình, quyền tự do phân lập thành quốc gia riêng và quyền tự nguyện liên hợp với các dân tộc khác.

Câu 8: Đặc điểm nổi trội trong quan hệ giữa các dân tộc ở Việt Nam?

A. Các dân tộc ở Việt Nam có truyền thống kết đoàn gắn bó xây dựng quốc gia dân tộc thống nhất.

B. Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trú ngụ phân tán và xen kẽ.

C. Các dân tộc ở Việt Nam có quy mô dân số và trình độ tăng trưởng ko đồng đều.

D. Các dân tộc ở Việt Nam đều có sắc thái văn hóa riêng.

Câu 9: Ý kiến, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta hiện nay là gì?

A. Thực hiện chính sách đồng đẳng, kết đoàn, tương trợ giữa các dân tộc, tạo mọi điều kiện để các dân tộc tăng trưởng đi lên trục đường văn minh, tiến bộ, gắn bó mật thiết với sự tăng trưởng chung của số đông các dân tộc Việt Nam

B. Thực hiện chính sách đồng đẳng, kết đoàn, tương trợ giữa các dân tộc, tạo mọi điều kiện để các dân tộc tăng trưởng đi lên trục đường văn minh của số đông các dân tộc Việt Nam.

C. Thực hiện chính sách tương trợ giữa các dân tộc, tạo mọi điều kiện để các dân tộc tăng trưởng đi lên trục đường văn minh, tiến bộ, gắn bó mật thiết với sự tăng trưởng chung của số đông các dân tộc Việt Nam.

D. Thực hiện chính sách kết đoàn, tiến bộ, gắn bó mật thiết với sự tăng trưởng chung của số đông các dân tộc Việt Nam

Câu 10: Đặc điểm các dân tộc thiểu số ở Việt Nam là?

A. Trú ngụ phân tán và xen kẽ trên khu vực rộng lớn.

B. Trú ngụ ở nông thôn.

C. Trú ngụ trên khu vực trung du

D. Trú ngụ ở cao nguyên.

Câu 11: Đặc điểm của các dân tộc ở Việt Nam là:

A. Có quy mô dân số và trình độ tăng trưởng ko đồng đều.

B. Có quy mô dân số và trình độ tăng trưởng đồng đều.

C. Có quy mô dân số và trình độ tăng trưởng bền vững.

D. Có trình độ tăng trưởng ko đồng đều.

Câu 12: Khái niệm tôn giáo là gì?

A. Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội, phản ánh hiện thực khách quan, theo quan niệm hoang đường, mộng tưởng thích hợp với tâm lý, hành vi của con người.

B. Tôn giáo là một hình thức xã hội theo quan niệm hoang đường, mộng tưởng thích hợp với tâm lý, hành vi của con người.

C. Tôn giáo phản ánh hiện thực khách quan, mộng tưởng thích hợp với tâm lý, hành vicủa con người.

D. Tôn giáo là một hình thức xã hội, phản ánh hiện thực khách quan, theo quan niệm hoang đường.

Câu 13: Hiện nay trên toàn cầu có khoảng bao nhiêu tôn giáo?

A. Hiện nay trên toàn cầu có hơn 10.000 tôn giáo.

B. Hiện nay trên toàn cầu có hơn 12.000 tôn giáo.

C. Hiện nay trên toàn cầu có hơn 15.000 tôn giáo.

D. Hiện nay trên toàn cầu có hơn 20.000 tôn giáo.

Câu 14: Trong đời sống xã hội, tôn giáo là một số đông xã hội với các yếu tố:

A. Hệ thống giáo lý – nghi lễ; tín đồ; hạ tầng; hoạt động truyền giáo.

B. Hệ thống giáo lý – nghi lễ; tín đồ

C. Hệ thống giáo lý; hạ tầng; hoạt động truyền giáo,

D. Nghi lễ; tín đồ; hạ tầng.

Câu 15: Mê tín dị đoan là gì?

A. Là những hiện tượng cuồng vọng của con người tới mức mê muội, trái với lẽ phảivà hành vi đạo đức, văn hóa cộng đồng.

B. Là một hình thái ý thức xã hội gồm những quan niệm dựa trên cơ sở niềm tin vàocác lực lượng siêu tự nhiên, vô hình.

C. Là hệ thống những niềm tin, sự ngưỡng vọng của con người vào cái “siêu tự nhiên” hay còn gọi là “cái thiêng” để giảng giải toàn cầu với ước muốn mang lại sự bình yên cho tư nhân và cộng đồng.

D. thường đưa ra các trị giá có tính tuyệt đối làm mục tiêu cho con người vươn tớicuộc sống tốt đẹp và nội dung đó được trình bày bằng những nghi lễ, những sự kiêng kị.

Câu 16: Yếu tố quan trọng để phân biệt sự không giống nhau giữa tôn giáo với mê tín dị đoan là:

A. Hậu quả xấu để lại.

B. Niềm tin.

C. Nguồn gốc.

D. Nghi lễ.

Câu 17: Hành vi nào sau đây trình bày tôn giáo?

A. Thắp hương cho bàn thờ gia tiên.

B. Yếm bùa.

C. Ko ăn trứng trước lúc đi thi.

D. Xem bói.

Câu 18: Xuất xứ của tôn giáo bao gồm các yếu tố nào?

A. Yếu tố kinh tế – xã hội; yếu tố nhận thức; yếu tố tâm lý.

B. Yếu tố kinh tế – xã hội; yếu tố nhận thức; yếu tố tâm linh

C. Yếu tố kinh tế – xã hội; yếu tố tâm lý; yếu tố con người

D. Yếu tố nhận thức; yếu tố tâm lý; yếu tố thời đại.

Câu 19: “Sự bất lực của giai cấp bị bóc lột trong cuộc đấu tranh chống bọn bóc lột tất nhiên đẻ ra lòng tin vào một cuộc đời tốt đẹp hơn ở toàn cầu bên kia” là câu nói của người nào về xuất xứ tôn giáo lúc xã hội có giai cấp đối kháng?

A. V.I. Lênin

B. Hồ Chí Minh

C. Khổng Tử

D. Ăng – ghen tuông

Câu 20: Tôn giáo có những tính chất gì?

A. Tính lịch sử, tính quần chúng, tính chính trị.

B. Tính lịch sử, tính chính trị, tính xã hội

C. Tính quần chúng, tính chính trị, tính nhân văn

D. Tính quần chúng, tính chính trị. tính khoa học

Câu 21: Thuật ngữ nào sau đây phản ánh ko đúng trách nhiệm của công dân có tôn giáo, tôn giáo đối với đạo pháp và non sông?

A. Buôn thần bán thánh.

B. Kính Chúa yêu nước.

C. Tốt đời đẹp đạo.

D. Đạo pháp dân tộc.

Câu 22: Một trong những ý kiến của chủ nghĩa Mác – Lê nin về khắc phục vấn đề tôn giáo trong cách mệnh xã hội chủ nghĩa?

A. Tôn trọng và bào đảm bảo quyền tự do tôn giáo và ko tôn giáo của công dân, kiên quyết bài trừ mê tín dị đoan.

B. Người đã theo tôn giáo, tôn giáo ko có quyền bỏ nhưng theo tôn giáo, tôn giáo khác.

C. Người theo tôn giáo, tôn giáo này ko có quyền tham gia hoạt động tín ngưỡng tôn giáo khác.

D. Tôn trọng và bào đảm bảo quyền tự do tôn giáo và ko tôn giáo của công dân.

Câu 23: Một trong những ý kiến của chủ nghĩa Mác – Lê nin về khắc phục vấn đề tôn giáo trong cách mệnh xã hội chủ nghĩa?

A. Khắc phục vấn đề tôn giáo phải gắn liền với quá trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa

B. Khắc phục vấn đề tôn giáo phải gắn liền với quá trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, cơ chế mới.

C. Xây dựng xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa, cùng với đó là xây dựng hệ thống các cơ sở quản lý tôn giáo.

D. Khắc phục vấn đề tôn giáo phải gắn liền với quá trình cải tạo xã hội cũ, tập huấn chức sắc tôn giáo có tư tưởng định hướng xã hội chủ nghĩa.

Câu 24: Một trong những ý kiến của chủ nghĩa Mác – Lê nin về khắc phục vấn đề tôn giáo trong cách mệnh xã hội chủ nghĩa?

A. Quán triệt ý kiến lịch sử cụ thể lúc khắc phục vấn đề tôn giáo.

B. Khắc phục vấn đề tôn giáo phải gắn liền với quá trình cải tạo xã hội cũ.

C. Xây dựng hệ thống các cơ sở quản lý tôn giáo.

D. Tập huấn chức sắc tôn giáo có tư tưởng định hướng xã hội chủ nghĩa.

Câu 25: Một trong những ý kiến của chủ nghĩa Mác – Lê nin về khắc phục vấn đề tôn giáo trong cách mệnh xã hội chủ nghĩa?

A. Phân biệt rõ mối quan hệ giữa hai mặt chính trị và tư tưởng trong khắc phục vấn đề tôn giáo

B. Tập huấn chức sắc tôn giáo có tư tưởng định hướng xã hội chủ nghĩa.

C. Làm rõ mối quan hệ giữa hai mặt chính trị và tôn giáo trong khắc phục vấn đề tôn giáo

D. Khắc phục vấn đề tôn giáo phải gắn liền với quá trình cải tạo xã hội cũ.

Câu 26: Tính chính trị của tôn giáo ra đời lúc nào?

A. Xuất hiện lúc xã hội đã phân chia giai cấp.

B. Xuất hiện lúc có chiến tranh xảy ra

C. Xuất hiện lúc quần chúng khát vọng tự do.

D. Xuất hiện lúc giai cấp người lao động ra đời.

Câu 27: Hoạt động tôn giáo, tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà nước …

A. Bảo vệ

B. Bảo hộ

C. Bảo đảm

D. Bảo bọc

Câu 28: Ý kiến, chính sách của Đảng và Nhà nước ta hiện nay về tôn giáo?

A. Tôn giáo còn tồn tại trong khoảng thời gian dài; tôn giáo có những trị giá văn hóa, đạo đức tích cực thích hợp với xã hội mới; đồng bào tôn giáo là một bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

B. Tôn giáo có những trị giá văn hóa, đạo đức tích cực thích hợp với xã hội mới; đồngbào tôn giáo là một bộ phận quan trọng của khối đại kết đoàn toàn dân tộc.

C. Tôn giáo còn tồn tại trong khoảng thời gian dài; đồng bào tôn giáo là một bộ phận quan trọng của khối đại kết đoàn toàn dân tộc.

D. Đồng bào tôn giáo là một bộ phận quan trọng của khối đại kết đoàn toàn dân tộc.

Câu 29: Khắc phục công việc tôn giáo thì Đảng và Nhà nước ta phải thực hiện những giải pháp gì?

A. Khắc phục hợp lý nhu cầu tôn giáo của quần chúng nhưng cũng vừa kịp thời đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng.

B. Quản lý chặt chẽ các cơ sở truyền giáo; Khắc phục hợp lý nhu cầu tôn giáo của quần chúng nhân dân.

C. Kịp thời đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mệnh Việt Nam hiện nay.

D. Thành lập các cơ quan quản lý về mặt hành chính với các đơn vị truyền giáo.

Câu 30: Nội dung then chốt của công việc tôn giáo là gì?

A. Là công việc vận động quần chúng sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

B. Vận động quần chúng sống “tốt đời, đẹp đạo”, gia nhập các tôn giáo chính thống.

C. Gia nhập các tôn giáo chính thống và tuân thủ theo chính sách của Đảng và pháp luật cùa Nhà nước.

D. Ko gia nhập và nghe theo sự rao giảng giáo lý của các dị giáo.

Câu 31: Các thế lực thù địch hiện nay tăng cường chiến lược “Diễn biến hòa binh” chống phá Việt Nam và coi vấn đề “dân tộc, tôn giáo” là:

A. Ngòi nổ

B. Trọng tâm

C. Mũi nhọn.

D. Ưu tiên.

Câu 32: Để thực hiện thủ đoạn “ko đánh nhưng thắng” chúng lợi dụng vấn đề “dân tộc, tôn giáo” nhằm vào các mục tiêu nào?

A. Phá hoại khối đại kết đoàn dân tộc; kích động chức sắc tôn giáo chống lại chínhsách dân tộc; xây dựng các tổ chức phản động trong các dân tộc, các tôn giáo.

B. Phá hoại khối đại kết đoàn dân tộc; kích động chức sắc tôn giáo chống lại chínhsách dân tộc.

C. Xây dựng các tổ chức phản động trong các dân tộc, các tôn giáo.

D. Kích động chức sắc tôn giáo chống lại chính sách dân tộc; xây dựng các tổ chức phản động trong các dân tộc, các tôn giáo.

Câu 33: Một trong những thủ đoạn lợi dụng các vấn đề dân tôc, tôn giáo chống phá cách mệnh Việt Nam của các thế lực thù địch là gì?

A. Tìm mọi cách xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, nhưng trực tiếp là ý kiến, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta.

B. Xuyên tạc chủ nghĩa Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phá hoại các cơ sở kinh tế; xây dựng và nuôi dưỡng các tổ chức phản động.

C. Kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi; phá hoại các cơ sở kinh tế; xây dựng và nuôi dưỡng các tổ chức phản động.

D. Xuyên tạc chủ nghĩa Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi; phá hoại các cơ sở kinh tế.

Câu 34: Một trong những thủ đoạn lợi dụng các vấn đề dân tôc, tôn giáo chống phá cách mệnh Việt Nam của các thế lực thù địch là gì?

A. Chúng lợi dụng những vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, li khai.

B. Chúng lợi dụng những vấn đề tôn giáo để kích động tưtưởng dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, li khai.

C. Chúng lợi dụng những vấn đề dân tộc để kích động tưtưởng dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, li khai.

D. Chúng lợi dụng những vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi.

Câu 35: Có mấy giải phải trong đấu tranh phòng, chống sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mệnh Việt Nam?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 36: Giải pháp quan trọng nhằm tăng lên nội lực, tạo nên sức đề kháng trước mọi thủ đoạn thủ đoạn nham hiểm của quân thù trong vấn đề dân tộc – tôn giáo là gì?

A. Tăng cường xây dựng củng cố khối đại kết đoàn toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị – xã hội.

B. Tăng cường xây dựng củng cố chính quyền cơ sở.

C. Tăng khả năng quản lý của chính quyền với các cơ sở truyền giáo.

D. Giữ vững ổn định chính trị – xã hội tại địa phương.

Câu 37: Chương trình tăng trưởng kinh tế – xã hội tiêu biểu của Chính phủ ở các xã miền núi và vùng sâu vùng xa đặc trưng khó khan là gì?

A. Chương trình 135

B. Chương trình 235

C. Chương trình 150

D. Chương trình 50

Câu 38. Tôn giáo nào sau đây ra đời ở Việt Nam?

A. Đạo cao đài.

B. Đạo tin lành.

C. Đạo phật.

D. Đạo thiên chúa.

Câu 39: Vì sao mê tín dị đoan bị pháp luật cấm?

A. Gây thiệt hại về tiền nong, sức khỏe, tính mạng.

B. Vì xem bói biết trước được tương lai.

C. Vì xem bói làm người ta thêm lo lắng.

D. Vì người dân thích xem bói.

Câu 40: Việc chữa bệnh bằng “bùa phép”, đó là một hình thức của:

A. Mê tín dị đoan.

B. Tín ngưỡng.

C. Tôn giáo.

D. Phong tục tập quán.

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12, GDQP 12

Xem thêm chi tiết về Trắc nghiệm GDQP học phần 2 Dân tộc tôn giáo có đáp án
Câu 1: Dân tộc là gì? A. Dân tộc là một cộng đồng người ổn định, hình thành trong lịch sử tạo lập…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận