Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 11 có đáp án chi tiết | Giải bài tập SGK Tin học 10 Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 Bài 11 Câu 1. Hãy chọn phát biểu sai? A, Một thư mục và một tệp cù…

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 11 có đáp án chi tiết | Giải bài tập SGK Tin học 10 Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 Bài 11 Câu 1. Hãy chọn …

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 Bài 11

Câu hỏi 1. Chọn phát biểu sai?

A, Một thư mục và một tệp cùng tên phải nằm trong các thư mục mẹ không giống nhau

B, Thư mục có thể chứa các tệp trùng tên với thư mục đó

C, Hai thư mục trùng tên phải nằm trong hai thư mục mẹ không giống nhau

D, Hai tệp trùng tên phải ở hai thư mục mẹ không giống nhau

Câu 2. Tên tệp và phần mở rộng được phân tích bằng

Một dấu hai chấm (:)

B, Chấm (.)

C, Dấu hoa thị

D, Dấu phẩy (,) Câu 3.

Phần mở rộng tên tệp thường đại diện cho

A, Loại tệp

B, Ngày/giờ thay đổi tệp

C, Kích thước của tập tin

D, Tên thư mục chứa tệp Câu 4.

Trong khoa học máy tính, một tập tin (file) chỉ là một khái niệm

A, Một văn bản

B, Một đơn vị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài

C, Một gói

D, Một trang web Câu 5.

Trong khoa học máy tính, một thư mục là một

A, Tệp đặc thù ko có phần mở rộng

B, tệp và thư mục con

C, Phần ổ đĩa chứa tập trung các tệp tin (file)

D, Mục lục tra cứu thông tincâu 6

. Sao chép thư mục/tệp chúng tôi tạo

A, Edit/ Copy/ chọn nơi chứa thư mục, tập tin/ Paste

B, Chọn tệp, thư mục cần sao chép/ Edit/ Copy/ Paste

C, Chọn tệp, thư mục cần sao chép/ Edit/ Copy/ chọn nơi chứa tệp, thư mục/ Edit/ Paste

D, Ko phương án nào đúng Câu 7.

Trong hệ quản lý WINDOWS, độ dài tối đa của một tên tệp là bao nhiêu ký tự?

A, 11 ký tự

B, 12 ký tự

C, 255 ký tự

D, 256 ký tự Câu 8.

Đối với hệ quản lý Windows, tên tệp nào sau đây là hợp thức?

À, Bia Giao An.doc

B, onthi?nghiep.doc

C, bai8:pa

Đ, bangdiem*xls Câu 9.

Trong hệ quản lý MS DOS, độ dài tối đa của một tên tệp là bao nhiêu ký tự?

A, 11 ký tự

B, 1 ký tự

C, 255 ký tự

D, 999 ký tự Câu 10.

Đối với hệ quản lý Windows, tên tệp nào sau đây ko hợp thức?

thầy thuốc à

B, bai8pas

C, lop?cao.a

D, xls

Câu

trước nhất

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

Một

GỠ BỎ

Một

GỠ BỎ

GỠ BỎ

Một

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Tin học lớp 10 , Tin học 10

Xem thêm chi tiết về Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 11 có đáp án chi tiết

| Giải bài tập SGK Tin học 10
Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 Bài 11 Câu 1. Hãy chọn phát biểu sai? A, Một thư mục và một tệp cù…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận