Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 6 có đáp án chi tiết | Giải bài tập SGK Tin học 10 Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 Bài 6 Câu 1: Các bước giải bài toán trên máy tính được tiến hành t…

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 6 có đáp án chi tiết | Giải bài tập SGK Tin học 10 Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 Bài 6 Câu 1: Các …

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 Bài 6

Câu hỏi 1: Các bước giải bài toán trên máy tính được thực hiện theo trình tự sau:

A, Nhận dạng bài toán – Chọn giải thuật – Viết chương trình – Thay đổi – Viết tài liệu

B, Nhận dạng bài toán – Viết chương trình – Lựa chọn thuật toán – Viết tài liệu

C, Lựa chọn thuật toán – Khái niệm bài toán – Viết chương trình – Thay đổi – Tài liệu

D, Viết chương trình – Thay đổi – Viết tài liệu

Câu 2: Mỗi vấn đề được mô tả bởi một số thành phần:

Một, 4

B, 3

C, 2

D, 1

Câu 3: Bước quan trọng nhất trong việc giải một bài toán trên máy tính là:

A, Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán

B, Viết chương trình

C, Xác định vấn đề

D, Thay đổi

Câu 4: Tiêu chí lựa chọn thuật toán:

A, Lượng tài nguyên thuật toán cần thiết và lượng tài nguyên được phép

B, Độ phức tạp của thuật toán

C, Các tài nguyên như thời kì thực hiện, số lượng ô nhớ, v.v.

D, Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 5: Có mấy bước giải toán trên máy tính?

Một, 3

B 4

C, 5

D, 6

Câu 6: Các tiêu chí lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán là gì?

A, Hiệu quả về thời kì

B, Hiệu quả ko gian

C, Khả thi để setup

Đ, Tất cả đều đúng

Câu 7: Viết chương trình là?

A, Trình diễn thuật toán

B, Sử dụng một tiếng nói lập trình để diễn tả bài toán

C, Sử dụng tiếng nói lập trình và cấu trúc dữ liệu thích hợp để mô tả thuật toán

Đ, Tất cả đều đúng

Câu 8: Mục tiêu của việc sửa lỗi là:

A, Xác định lại Input và Output của bài toán

B, Phát hiện và sửa lỗi

C, Mô tả cụ thể vấn đề

D, Để tạo một chương trình mới

Câu 9: Thuật toán tối ưu là gì?

A, Sử dụng ít thời kì hơn, ít bộ nhớ hơn…

B, Sử dụng ít thời kì hơn, nhiều bộ nhớ hơn, ít tính toán hơn…

C, Sử dụng nhiều thời kì hơn, nhiều bộ nhớ hơn, ít tính toán hơn…

D, Sử dụng ít thời kì hơn, ít bộ nhớ hơn, ít tính toán hơn…

Câu 10: Các bước cần thực hiện lúc giải toán trên máy tính là:

A, Xác định vấn đề, chọn hoặc thiết kế thuật toán, mô tả thuật toán, sửa đổi nó, viết tài liệu

B, Xác định bài toán, chọn hoặc thiết kế thuật toán, viết chương trình, viết tài liệu

C, Nhận dạng bài toán, chọn hoặc thiết kế thuật toán, viết chương trình, thay đổi, viết tài liệu

D, Nhận dạng bài toán, viết thuật toán lựa chọn, viết chương trình, viết tài liệu

Câu 11: Hãy chọn phương án đúng nhất. Các bước giải bài toán trên máy tính theo trật tự là:

A, Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán; Xác định vấn đề; Viết chương trình ; Điều chỉnh ; Viết tài liệu

B, Xác định vấn đề; Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán; Viết chương trình ; Điều chỉnh ; Viết tài liệu

C, Xác định vấn đề; Viết chương trình ; Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán; Điều chỉnh ; Viết tài liệu

D, Xác định vấn đề; Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán; Viết tài liệu ; Viết chương trình ; Điều chỉnh ;

Câu 12: Lúc sử dụng máy tính bỏ túi, chúng ta cần chú ý tới các yếu tố sau:

A, Thông tin gì được đưa vào máy (Input).

B, Thông tin gì sẽ được lấy ra (Đầu ra).

C, Phương pháp giải.

D, Cả a và b đều đúng

Câu 13: Chọn phát biểu thích thống nhất về khái niệm ứng dụng:

A, Ứng dụng bao gồm các chương trình máy tính và tổ chức dữ liệu

B, Ứng dụng bao gồm một chương trình máy tính, tài liệu về cách tổ chức dữ liệu và các hướng dẫn sử dụng khác

C, Ứng dụng bao gồm chương trình máy tính và dữ liệu liên quan

D, Ứng dụng bao gồm các chương trình máy tính để tạo các chương trình máy tính khác

Câu 14: Chọn sự liên kết đúng. Ứng dụng hệ thống :

A, có tính năng giám sát, điều phối việc thực hiện các chương trình

B, còn được gọi là chương trình giám sát

C hay còn gọi là ứng dụng ứng dụng

D, là ứng dụng được setup trong máy tính bỏ túi

Câu 15: Chọn phát biểu sai trong các câu sau:

A, Thành phầm chính thu được sau lúc thực hiện các bước giải bài toán là tổ chức dữ liệu, chương trình và tài liệu.

B, Ứng dụng tiện ích giúp ta lúc làm việc với máy tính.

C, Ứng dụng ứng dụng là ứng dụng máy tính được viết ra để khắc phục các công việc hàng ngày hoặc hoạt động kinh doanh.

D, Câu a, c đúng, câu b sai

Đáp án Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 6

Câu

trước hết

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

Một

DỄ DÀNG

DỄ DÀNG

GỠ BỎ

DỄ DÀNG

Câu

11

thứ mười hai

13

14

15

Câu trả lời

GỠ BỎ

DỄ DÀNG

GỠ BỎ

Một

DỄ DÀNG

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Tin học lớp 10 , Tin học 10

Xem thêm chi tiết về Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 6 có đáp án chi tiết

| Giải bài tập SGK Tin học 10
Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 Bài 6 Câu 1: Các bước giải bài toán trên máy tính được tiến hành t…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận