Văn Khấn Sám Hối Tại Nhà Mỗi Ngày ❤️ Bài Kinh Khấn Nguyện

Bạn đang xem: Văn Khấn Sám Hối Tại Nhà Mỗi Ngày ❤️ Bài Kinh Khấn Nguyện tại thomo.vn Văn Khấn Sám Hối Tại Nhà Mỗi Ngày ❤ ️ Bài Kinh Khấn Nguyện ✔ ️ Bài …

Văn Khấn Sám Hối Tại Nhà Mỗi Ngày ❤ ️ Bài Kinh Khấn Nguyện ✔ ️ Bài Sám Hối Tứ Phủ, Thai Nhi, Thổ Công Tại Nhà, Tại Đền, Tại Chùa .

Bài Khấn Sám Hối Là Gì

Sám hối là việc tất cả chúng ta cảm thấy ăn năn, hối hận vì đã làm một việc ko tốt. Từ đó, tất cả chúng ta có thái độ quyết tâm ko mắc lại những hành vi sai trái đáng tiếc đó nữa. Bài sám hối được coi là chiêu thức tu thuần tuý và nên thực hành thực tiễn đều đặn hàng ngày theo những lời dạy từ Phật .

Tất cả chúng ta đều đã từng ít nhất một lần làm điều gì đó sai trái dù vô tình hay cố ý. Ko người nào sống ở trên đời nhưng ko bao giờ mắc sai trái nào cả. Người nào cũng từng ít nhất một lần làm việc ko tốt. Chúng ta nên hiểu rằng, mọi nhân xấu lúc đã được gieo cứng cáp quả xấu sẽ trổ ra vào một lúc nào đó trong tương lai.

Trong trường hợp nếu tất cả chúng ta ko thực thi sám hối, quả xấu sẽ trổ ra trọn vẹn chín muồi ko có cách nào tránh khỏi. Nhiều người cho rằng, chỉ lúc làm những lỗi lầm nghiêm trọng họ mới cần sám hối. Sự thực ko phải tương tự bởi tất cả chúng ta đều đang tạo vô số nghiệp xấu mỗi ngày. Nghiệp tới từ thân, khẩu và ý .
Mỗi ngày trôi qua, tất cả chúng ta đều tạo nghiệp từ thân, khẩu, ý nhưng do thiếu hiểu biết, tất cả chúng ta đã ko nhìn thấy hoặc ko nhớ ra những hành vi xấu mình đã làm. Lúc đọc văn khấn sám hối, tiền phong là tất cả chúng ta nhìn thấy lỗi lầm của mình, cảm thấy có lỗi, hối hận và quyết tâm sẽ ko lặp lại điều xấu nhưng ta đã từng làm nữa .
Văn khấn sám hối

Bài Cúng Sám Hối

Dâng hương và cắm hương xong, quỳ đọc bài văn khán sám hối .
Con xin kính cẩn lễ lạy :
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Chư Phật Bồ Tát ( 3 lần )
Nam Mô Tam Bảo khắp mười phương. ( 3 lần )
Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần )
Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát ( 3 lần )
Hôm nay lại bước qua một ngày, con tự biết con đã được rất nhiều trót lọt, con đã hưởng được tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát .
Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ban cho, và được chư vị trợ giúp nhưng con mới có được ngày ngày hôm nay. Con xin thành tâm thành kính quỳ nơi đây dâng lòng chí thành chí kính tri ân. ( 1 lạy )
Con xin thành tâm thành kính nguyện cầu sự an lành, nhàn hạ, thanh thản, niềm hạnh phúc cho cha mẹ, bạn hữu, thân bằng quyến thuộc, cùng khắp những chúng sanh hữu tình, vô tình .
Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và chư vị từ bi gia hộ, trợ giúp để chúng con đồng được sự an lành, nhàn hạ, tu hành tới Tri Kiến Giải Thoát, thoát khỏi sanh tử luân hồi, đồng xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc. ( 1 lạy )
Con cũng thành tâm cầu siêu cho vong linh cửu huyền thất tổ, cha mẹ, tổ tiên, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp .
Những vong linh liên hệ và ko liên hệ tới con ,
Những vong linh, sinh vật hoàn toàn có thể con vô tình đã lỡ gây hại, sát hại trong quá khứ, trong nhiều kiếp trước ,
Cùng những vong linh mất trong trận đấu tranh, thiên tai, tật bệnh, và vì mọi nguyên do chưa được vãng sanh .
Con thành tâm nguyện cầu xin tha lực từ bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng chư vị trợ giúp để những vong linh được tiếp dẫn về nơi nhàn hạ, siêu sanh Tịnh Độ. ( 1 lạy )
Nay con xin chí thành sám hối mọi tội tình con đã vô tình hay cố ý tạo từ nhiều kiếp đến nay, những tội con gây trong kiếp sống ngày nay. Những tội do vô minh, do Tham Sân Si, do bởi ngã mạn vô minh che lấp .
Từ nay, mỗi ngày con xin trấn áp hành vi, tư tưởng để sám hối, sửa sai và xin nguyện giữ mình ko tái phạm .
( Ghi chú : Nhớ và ghi ra những điều, dù nhỏ, dù lớn nhưng mình đã gây ra trong kiếp này và thành tâm sám hối )
Hết thảy những tội, con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng sám hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát chứng tỏ cho lòng thành của con. ( 1 lạy )
( Ghi chú : Nếu quý vị làm lễ Sám Hối riêng, hãy đọc lại câu “ Hết thảy những tội con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng Sám Hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát và Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát chứng tỏ cho lòng thành của con. ( 54 hoặc 108 lạy. )
Xem xét : Sau lúc suy nghiệm về lỗi lầm của mình và đọc bài Sám Hối xong, bạn phải phát tâm thực hành thực tiễn tu học, giữ tâm ý của mình trong Tình thương, Đồng đẳng và Trí tuệ, chứ ko nên để tâm của mình trong ý niệm tự ti tội tình .
Hồi hướng / Phát nguyện :
Sám hối rồi, nay con xin nguyện liên tục tu học, tu hành, hướng tâm tu để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Làm việc lợi mình lợi người .
Con xin hồi hướng, chia xẻ Công Đức tới cha mẹ, thân nhân … ( tên … ) Tới chư Thiên, chư Thần, chư Thánh, chư Hộ Pháp và chư vị đã trợ tạo điều kiện cho con .
Tới những vong linh nhưng con đã lỡ gây hại, sát hại. Cùng toàn thể những vong linh chưa được vãng sanh và pháp giới chúng sanh .
Con nguyện dâng lòng tôn kính tri ân, quy y Tam Bảo. Cầu xin Chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi gia hộ để con và chúng sanh đồng được duyên lành tu học thoát khỏi sanh tử luân hồi, trên tri ân chư Phật, dưới cứu độ chúng sanh. Chúng con đồng xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc ( 3 lạy )
Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần )
Có thể bạn đang tìm kiếm 📌 Lời Khấn Nguyện Hằng Ngày 📌

Văn Khấn Sám Hối Tại Nhà

Mời bạn tìm hiểu và khám phá nội dung bài văn khấn sám hối tại nhà .
Quán Tự Tại thực hành thực tiễn trí tuệ ,
Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời ,
Bấy giờ Bồ-tát quán soi ,
Thấy rằng năm uẩn ba đời đều ko .
Vượt tổng thể những vòng khổ ách ,
Hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông !
Sắc nào có khác gì ko ,
Ko nào khác sắc, sắc ko vốn đồng .
Cả thọ, tưởng, thức, hành cũng thế ,
Tánh chân ko những pháp viên thành
Thảy đều chẳng diệt, chẳng sanh ,
Chẳng nhơ, chẳng sạch, chẳng tăng giảm gì .
Trong chân ko chẳng phải có sắc ,
Chẳng thọ, tưởng, hành, thức trong ko .
Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân ,
Sắc, thanh, vị, xúc, pháp, hương ko còn .
Ko nhãn thức tới ko ý thức ,
Ko vô minh hoặc hết-vô-minh ,
Ko điều già chết chúng sanh ,
Hết già, hết chết thực tình cũng ko .
Ko trí huệ cũng ko chứng đắc ,
Bởi có gì là chỗ đắc đâu .
Lâu nay Bồ-tát dựa vào ,
Trí ba-la-mật, thẳm sâu thực hành thực tiễn ,
Mọi trở lực quanh mình tan biến ,
Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh ,
Xa lìa mộng tưởng điên đảo ,
Niết-bàn rốt ráo an nhiên rảnh rỗi .
Bát-nhã đó rõ ràng trí tuệ ,
Nhưng ba đời chư Phật nương qua ,
Bồ-đề vô thượng chứng ra ,
Nên xem Bát-nhã ba-la-mật là :
Lời thần chú sâu xa bậc nhứt ,
Lời chú thần rất mực quang minh ,
Chú thần cao quý anh linh ,
Là lời thần chú thật tình cừ khôi .
Trừ dứt được mọi điều khổ cực ,
Đúng như vầy muôn thuở ko sai .
Ngài liền tuyên nói chú này ,
Để người trì niệm sáng bày chơn tâm :
Ga-tê Ga-tê Pa-ra-ga-tê Pa-ra-san-ga-tê Bô-dhi Sva-ha. ( 3 lần )

Bài Khấn Sám Hối Gia Tiên

San sớt tới bạn nội dung bài khấn sám hối gia tiên, ông bà .
Chữ tu công đức vô lường ,
Ba đời chư Phật thường thường độ sanh .
Người nào ơi, gắng chí tu hành !
Để sau tới bậc Vô sanh nhưng nhờ .
Người đời sớm phải tri cơ ,
Gương lu vì bụi, trăng mờ vì mây .
Chở che nhờ đức cao dầy ,
Dẫu tu cho mấy chẳng tày tu tâm .
Đường mê xin chớ bước lầm ,
Não phiền cũng bởi thân tâm của mình. O
Chớ nên hại vật sát sanh ,
Tu nhân tích đức mới thành phẩm cao .
Cuộc đời khác thể mộng mị ,
Thảy đều giả huyễn, hơi nào nhưng mong .
Nhớ xưa Vương Khải, Thạch Sùng ,
Công danh sang giàu cũng chung một thời ,
Của đời trả lại cho đời ,
Giàu có nhưng khỏi luân hồi đặng chăng ?
Thay đổi máy tạo ko ngằn ,
Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa. O
Khuyên đừng trách lẫn trời già ,
Trời ko hiện hữu, chánh tà do tâm .
Một lúc thiện ác gieo nhân ,
Quả kia phải trổ chậm nhanh mấy hồi .
Người đời nghĩ đó nhưng coi ,
Giờ ko toan liệu sau rồi làm thế nào .
Khuyên đừng nại chút công lao ,
Nhắm chừng bờ giác tìm vào tận nơi .
Tâm minh vốn đã sẵn rồi ,
Ở trong mình có há ngoài đâu xa. O
Trừ nghiệp chướng, tẩy oan gia ,
Tham thiền, niệm Phật đó là công phu .
Tháng ngày thấm thoắt phù du ,
Bóng qua hành lang cửa số dễ hầu trở lui .
Thiện căn trước đã đền bồi ,
Đèn khêu mới sáng, ngọc dồi mới xinh .
Tránh vòng sáu dục bảy tình ,
Đấy là khỏi lưới vô minh vướng nhầm .
Rõ ràng phước tội tại tâm ,
Mình làm mình chịu chẳng lầm chẳng sai .
Máu tham tràn khắp lâu nay ,
Lợi danh biết mấy cho thỏa mãn nhu cầu người nào .
Chớ ham chen lấn theo đòi ,
Cũng đừng ỷ sức cậy tài nhưng ngông .
Vượn còn biết mến trăng trong ,
Người sa vào chốn hồng trần làm chi ?
Hãy theo chính pháp nhưng đi ,
Xét cho thấu đáo vô vi đạo thường .
Tu hành tối ngày lo lường ,
Đừng ham những cảnh vô thường trần gian .
Cho hay hoa nở cũng tàn ,
Pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều .
Chi bằng tìm chốn tiêu diêu ,
Tu tâm dưỡng tánh, tránh điều thị phi .
Ko rời chánh niệm hào li ,
Sớm trừ vọng tưởng, dứt kỳ tử sinh .
Để cho tâm lý quang minh ,
Quyết tâm độ tận chúng sinh muôn loài .
Điểm qua 1001 bài 🔰 Văn Khấn Nôm Truyền Thống 🔰 hay nhất

Kinh Sám Hối

Tổng hợp những bài kinh sám hối giúp thanh tịnh, niệm về lỗi lầm và cầu mong sự tha thứ từ thần phật .

Bài Khấn Nguyện Mỗi Ngày

Điểm qua nội dung bài khấn nguyện mỗi ngày cầu bình yên, sám hối .
Con xin kính cẩn lễ lạy :
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Tam Thế Chư Phật, chư Bồ Tát, Tam Bảo khắp mười phương. ( 3 lần )
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Toàn cầu ĐạiTừ Đại Bi A Di Đà Phật
Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Hộ Pháp chư Tôn Bồ Tát
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát Ma Ha Tát
Tri Ân
Hôm nay lại bước qua một ngày, con tự biết con đã được rất nhiều như mong muốn, con đã hưởng được tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương BồTát ban cho, và được chư Thần, chư vị hộ trì nhưng con mới có được ngày ngày hôm nay .
Con xin thành tâm thành kính quỳ nơi đây dâng lòng chí thành chí kính tri ân. ( 1 lạy )
Cầu An
Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, và chư vị từ bi gia hộ cho chúng con và khắp Pháp giới chúng sanh đồng được sự an lành, nhàn hạ, tu học tu hành tinh tấn, đồng được vãng sanh vềTây Phương Cực Lạc ( 1 lạy ) .
Cầu Siêu
Con xin thành tâm cầu siêu cho vong linh cửu huyền thất tổ, cha mẹ, tổ tiên, thân bằng quyến thuộc, oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp .
Cho hương linh, vong linh tên : …
Con thành tâm nguyện cầu xin tha lực từ bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu độ hương linh vong linh khắp pháp giới chúng sanh đồng được tiếp dẫn về nơi an lành nhàn hạ, siêu sanh Tịnh Độ ( 1 lạy ) .
Sám Hối
Nay con xin chí thành sám hối mọi tội tình con đã lỡ gây tạo từ nhiều kiếp đến nay .
Những tội con gây tạo do bởi vô tình hay cố ý, gây hại, sát hại tới giới hữu tình hoặc vô tình, những tội con gây tạo do bởi Tham, Sân, Si, ngã mạn, vô minh che lấp .
Từ nay, mỗi ngày con xin trấn áp hành vi, tư tưởng mình để sám hối, sửa sai và xin nguyện giữ mình ko tái phạm .
Hết thảy những tội, con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng sám hối. Xin chư Phật, chư Bồ Tát khắp mười phương, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Đại từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, chư vị chứng tỏ cho lòng thành của con. ( 1 lạy ) .
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3 lạy hoặc hơn )
Hồi Hướng / Phát Nguyện
Sám hối rồi, nay con xin nguyện dâng lòng tôn kính tri ân, quy y Tam Bảo, hướng tâm tu học, tu hành, thay thế tu sửa tâm tánh của mình .
Con Cầu xin Chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, từ bi gia hộ cho con và khắp pháp giới chúng sanh đồng được tu học, tu hành viên mãn, đồng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc ( 3 lạy ) .
Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lạy )

Văn Khấn Sám Hối Gia Tiên Tại Nhà

Văn khấn sám hối gia tiên tại nhà hay nhất được trueyefn tải qua video dưới đây .

Văn Khấn Sám Hối Tại Chùa

San sớt tới bạn bài văn khấn sám hối chính mình lúc đi chùa .
* Kính lạy đức Thế Tôn !
Nhờ nuôi dưỡng tuệ giác vô thường con thấy con phải trân quý tháng ngày của con, tuổi xanh của con, công sức của con người của con và thế cho nên con ko còn muốn tiêu tốn lãng phí tháng ngày, tuổi xanh và sức lực lao động của con .
Con nguyện sống cho thâm thúy, con nguyện trân quý tháng ngày, công sức của con người và tuổi xanh của con. Thế Tôn đã biết sử dụng tháng ngày, công sức của con người và tuổi xanh của Ngài để tạo ra sự sự nghiệp giải thoát và tỉnh ngộ, và để trao truyền sự nghiệp đó lại cho chúng con .
Chúng con cũng muốn được như Thế Tôn, biết sử dụng thì giờ, tuổi xanh và công sức của con người của chúng con ko phải để chạy theo quyền hành, chức vị, danh vọng và tài lợi, nhưng để tu tập chuyển hóa phiền não, phát khởi tuệ giác, chế tạo yêu quý .
Là con cháu của đức Thế Tôn, là sự tiếp nối của đức Thế Tôn, chúng con nguyện sẽ thừa đương sự nghiệp của Ngài vì những thế hệ tương lai. ( 1 lạy )
Hôm nay lại bước qua một ngày, con tự biết con đã được rất nhiều như mong muốn, con đã hưởng được tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát. Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ban cho, và được chư vị giúp sức nhưng con mới có được ngày thời khắc ngày hôm nay. Con xin thành tâm thành kính quỳ nơi đây dâng lòng chí thành chí kính tri ân. ( 1 lạy )
Con xin thành tâm thành kính nguyện cầu sự an lành, nhàn hạ, thanh thản, niềm hạnh phúc cho cha mẹ, đồng chí, thân bằng quyến thuộc, cùng khắp những chúng sanh hữu tình, vô tình. Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và chư vị từ bi gia hộ, giúp sức để chúng con đồng được sự an lành, nhàn hạ, tu hành tới Tri Kiến Giải Thoát, thoát khỏi sanh tử luân hồi, đồng xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc ( 1 lạy )
Con cũng thành tâm cầu siêu cho vong linh cửu huyền thất tổ, cha mẹ, tổ tiên, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp. Những vong linh liên hệ và ko liên hệ tới con, Những vong linh, sinh vật hoàn toàn có thể con vô tình đã lỡ gây hại, sát hại trong quá khứ, trong nhiều kiếp trước. Cùng những vong linh mất trong trận đấu tranh, thiên tai, tật bệnh, và vì mọi nguyên do chưa được vãng sanh .
Con thành tâm nguyện cầu xin tha lực từ bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng chư vị trợ giúp để những vong linh được tiếp dẫn về nơi nhàn hạ, siêu sanh Tịnh Độ ( 1 lạy )
Nay con xin chí thành sám hối mọi tội tình con đã vô tình hay cố ý tạo từ nhiều kiếp đến nay, những tội con gây trong kiếp sống ngày nay. Những tội do vô minh, do Tham Sân Si, do bởi ngã mạn vô minh che lấp .
Từ nay, mỗi ngày con xin trấn áp hành vi, tư tưởng để sám hối, sửa sai và xin nguyện giữ mình ko tái phạm .
Hết thảy những tội, con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng sám hối. Xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát chứng tỏ cho lòng thành của con. ( 1 lạy )
( Ghi chú : Nhớ và ghi ra những điều, dù nhỏ, dù lớn nhưng mình đã gây ra trong kiếp này và thành tâm sám hối )
Gợi ý thêm tới bạn bài viết 📌 Văn Khấn Ông Hoàng Bảy Ngắn Gọn 📌

Văn Khấn Sám Hối Mẫu

Bài văn khấn sám hối mẫu 10 điều hay nhất .

Văn Khấn Sám Hối Tứ Phủ

Xin gửi tới bạn bài khấn Công Đồng Tứ Phủ đúng, hay và dễ nhớ nhất ngay sau đây :
Nam mô a di Đà Phật ! ( 3 lần )
Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư phật mười phương .
Cung thỉnh chư Thánh, cung thỉnh chư thiên cung tấu thỉnh thiên tào đại đế .
Con xin sám hối Tam phủ thần vương, tứ phủ thánh đế .
Con xin sám hối Thiên phủ Thánh Đế – Cao thiên Thượng thánh – Đại từ Nhân giả – Huyền khung Cao Thượng đế – Ngọc Hoàng Đại Thiên tôn .
Con sám hối Nhạc Phủ Thánh Đế – ( Tản Viên Sơn Thánh ) – ngũ nhạc thần vương – năm phương sơn động .
Con sám hối Thủy Phủ Thánh Đế – ( Lạc Long Quân Đại Đế ) – Bát Hải Long Vương – tám phương cửa bể .
Con sám hối Địa phủ Thánh Đế – thập điện minh vưong tòa chương địa phủ Bắc Cực Trung Thiên Tam nguyên tam phẩm tam quan .
Con sám hối Đại Thánh Nam Tào Lục Ty duyên thọ tinh quân .
Con sám hối Đại Thánh Bắc Đẩu Cửu hoàn giải ách tinh quân Cửu tinh thiên chúa thập nhị bát tú chư bộ thiên binh chư dinh văn võ .
Con sám hối tấu lạy quốc mẫu vua bà bơ tòa tiên thánh tứ phủ Thánh Mẫu :
Kính lạy Cửu trùng thánh mẫu bán thiên công Chúa Thiên tiên thánh mẫu
Kính lạy địa tiên thánh mẫu quỳnh hoa Liễu Hạnh Vân Hương Thánh Mẫu Mã Hoàng Công chúa, sắc phong Chế Thắng Hoà Diệu chúa thượng, gia phong Tiên Hương thiên tiên Thánh Mẫu .
Kính lạy Thánh Mẫu Đệ Tam thủy cung, Xích Lân long Nữ, Thủy Tinh Công chúa. Kính lạy Đức Mẫu thượng nghìn Diệu nghĩa diệu tín thiền sư Tuần Quán Đông Cuông đệ nhị đỉnh thượng cao sơn triều mường Sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương .
Con lạy trần triều hiển thánh Hưng Đạo Đại Vưong Trần triều Khải Thánh, Vương Phụ Vưong mẫu Vương phu nhân Tứ vị Vưong tử – Nhị Vị Vương cô – vương tế vương tôn Liệt vị tướng tướng công đồng Trần Triều .
Con lạy Tam phủ Công Đồng, Tứ phủ Vạn linh Bách vị những quan ngũ vị tôn quan : Quan đệ nhất Thượng Thiên ; Quan đệ nhị thượng nghìn ; Quan đệ tam thoải phủ ; Quan đệ tứ khâm sai ; Quan đệ ngũ tuần tranh. Con sám hối điều thất tôn quan – Hoàng triệu tôn quan .

Con lạy tứ phủ chầu bà thập nhị chầu bà: Chầu đệ nhất thượng thiên; Chầu đệ nhị thượng nghìn; Chầu đệ tam thủy phủ; Chầu đệ tứ khâm sai; Chầu năm Suối Lân; Chầu sáu Lục Cung ; Chầu bảy Kim Giao; Chầu tám Bát Nàn; Chầu chín cửu tỉnh; Chầu mười Mỏ Ba; Chầu Nhỏ Bắc Lệ; Chầu bà thủ đền.

Con lạy Tứ phủ thánh hoàng thập vị thánh hoàng : sám hối ông bơ thoải quốc động chủ hưng long, ông bảy Bảo Hà, ông mười Mỏ hạc tỉnh nghệ an .
Sám hối tứ phủ thánh cô : Cô đệ nhất thượng thiên ; Cô đôi bồng lai ; Cô bơ Thác Hàn ; Cô tư tây hồ ; Cô năm Suối Lân ; Cô sáu Lục Cung ; Cô bảy Kim Giao ; Cô tám đồi chè ; Cô Chín Sòng Sơn ; Cô mười Đồng Mỏ ; Cô nhỏ sơn lâm ; Cô nhỏ bản đền
Sám hối tứ phủ thánh cậu : cậu cả ; cậu đôi ; cậu bơ ; cậu nhỏ đồi ngang .
Con lạy ngũ dinh thần tướng – ngũ hổ thần quan .
Con lạy đại tướng thanh xà – bạch xà tướng quân .
Con lạy công đồng những bóng những giá, mười tám cửa rừng, mười hai cửa bể .
Con lạy chầu chúa thủ đền cùng quan thủ điện, thổ địa thần kỳ thần linh bản xứ .
Đồ đệ con là : … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … …
Ngụ tại : … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … .
Kim niên kim nguyệt, cát nhật lương thời …. niên … nguyệt … .. thời .
Đồ đệ con nhất tâm nhất lễ đêm tưởng ngày mong nhất tâm chí thiết nhất dạ chí thành nhất tâm tưởng vạn tâm cầu – tu thiết nhang hoa lễ vật tờ đơn cánh sớ .
Mang mồm tới tâu – mang đầu tới bái – cửa đình thần tam tứ phủ .
Trên mẫu độ dưới gia hộ mẫu thương – vuốt ve chở che – phù trợ hộ trì .
Cho con : ba tháng hè chín tháng đông – đầu năm chí giữa nửa năm chí cuối, Tứ thời bát tiết – tháng thuấn ngày nghiêu – phong thuận vũ hòa – tai qua nạn khỏi. Mẫu cho con được sáng hai con mắt – bằng hai bàn chân ; Mẫu ban lộc dương tiếp lộc âm – cho lộc mùa xuân cho tài mùa hạ ; Cho tươi như lá cho đẹp như hoa – phúc lộc đề đa tiền tài mang tới ;
Mẫu cho con lộc ăn lộc nói – lộc gói lộc mở, lộc gần lộc xa ; Hồ hết lại có hồ vơi lại đầy – điều lành mang tới điều dữ mang đi ; Mẫu cứu âm độ dương cứu đường độ chợ – vuốt ve chở che nắn nở mở rộng ; Cải hung vi cát cải hạo vi tường – thay son đổi số nảy mực cầm cân ; Mẫu phê chữ đỏ Mẫu bỏ chữ đen – cho con đựơc trăm sự tốt vạn sự lành ; Trên quý dưới yêu trên vì dưới nể – cho gặp thầy gặp bạn gặp vạn sự lành ; Mẫu ban danh ban diện ban quyền – cho con có lương có thực có ngân có xuyến – tài như xuyên chí lộc tựa vân lai ;
Cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc – cầu bình yên đắc bình yên ; Trồng cây đắp phúc cho con được nở cành xanh lá phúc lộc đề đa ; Cho trên thuận dưới hòa – trên bảo dưới nghe trên đe dưới sợ ; Mẫu cho nước chảy một dòng – thuyền xuôi một bến, bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ ; Năm xung Mẫu giải xung – tháng hạn hóa giải ; Cho gia trung con được trong ấm ngoài êm, nhân khang vật thịnh duyên sinh trường thọ .
Đồ đệ con người trần mắt thịt nhỡn nhục nan chi việc âm chưa tường việc dương chưa tỏ. Tuổi con còn trẻ, tóc con còn xanh ăn, con ăn chưa sạch, con bạch chưa thông. Ăn chưa nên đọi, nói chưa nên lời, ko biết kêu sao cho thấu, tấu sao cho tường. Con biết tới đâu con tâu tới đấy, ba điều ko sảy bảy điều ko sai. Trăm tội mẫu xá vạn tội mẫu thương. Mẫu xá u xá mê xá lỗi xá lầm. Mẫu soi đường chỉ lối cho con biết đường nhưng lội biết lối nhưng lần .
Hôm nay môn đệ con lễ bạc tâm thành, con giàu một bó khó một nén, mong Mẫu gia hộ cho con ạ .
Nam mô vân hương đại từ tôn bồ tát ma ha tát ! ! !
Cẩn cáo !
Nội dung bài ✨ Văn Khấn Chúng Sinh Rằm Tháng 7 Ngoài Trời ✨ chuẩn xác nhất

Văn Khấn Sám Hối Thai Nhi

Nội dung bài văn khấn sám hối gửi tới thai nhi đã mất do phá thai, chết thai .
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. ( 3 lần )
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. ( 3 lần )
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. ( 3 lần )
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. ( 3 lần )
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát ( 3 lần )
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. ( 3 lần )
Xin chứng giám cho Đồ đệ tên … .. pháp danh … .. Trước đây do vô minh, ngu si, con đã từng lỡ dại phá bỏ thai nhi, khước từ sự hiện hữu của những con mình nhưng ko hề biết sự khổ cực của những con. Hiện giờ được học Phật, con đã hiểu rõ và tin vào Nhân Quả, con vô cùng ăn năn hối hận trước những việc mình đã làm. Con sai rồi ! Nay con xin chân tình sám hối tổng thể những tội tình nhưng con đã tạo tác. Đồ đệ nguyện từ giờ trở đi ko còn tái phạm việc sai trái này nữa .
Các con của mẹ ! Mẹ đã nhìn thấy những lỗi lầm từng gieo cho những con. Mẹ trọn vẹn ko biết rằng những gì mình đã làm gây cho những con quá nhiều khổ cực, làm cho hồn nhi phải đơn độc, oán trách, vất vưỡng, đói khát, lạnh lẽo. Hiện giờ biết được Phật pháp, mẹ mới hiểu ra được sự sống sót của con tới từ lúc vừa tạo nên tổng hợp thai, nên vô cùng ăn năn hối hận, xót xa trong lòng, lương tâm cắn rứt. Xin hãy tha thứ cho mẹ, xin trẻ đừng oán hờn mẹ nữa .
Đúng là mặc dầu bất kể nguyên do gì cũng ko hề đồng ý được ác nghiệp này. Nhân Quả là do mẹ tự làm tự chịu. Mẹ chỉ biết sám hối cùng những vong nhi, hàng ngày nỗ lực nỗ lực tích đức tu thiện, đem tổng thể công đức những việc thiện lành để hồi hướng cho những con. Nguyện cho trẻ hoàn toàn có thể nghe thấy những lời mẹ sám hối, cùng mẹ niệm Phật nhưng phát nguyện cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc tế. Về đó tương lai mẹ con cùng hội ngộ, vĩnh viễn lìa khổ được vui .
Nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà Phật xót thương tiếp dẫn toàn thể những vong linh thai nhi trên toàn quốc tế này nhưng bị cha mẹ vô minh, ngu si phá bỏ đều được vãng sanh về quốc tế an lành nơi Cực Lạc .
Nguyện cho tổng thể những người nào đã, đang và sẽ phá thai hãy ngừng lại ác nghiệp này. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật .
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát. ”
Sau lúc chí thành, tha thiết đọc những lời sám hối này xong thì bạn hãy niệm Phật từ 1.000 – 5.000 câu Phật hiệu .
Niệm Phật xong thì hồi hướng :
“ Nguyện đem công đức này. Nghiêm trang Phật Tịnh thổ. Trên đền bốn ơn nặng. Dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nào thấy nghe. Đều phát tâm Bồ-đề. Hết một báo thân này. Đồng sanh nước Cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật

Văn Khấn Sám Hối Thổ Công

Mời bạn tìm hiểu và khám phá thêm bài văn khấn sám hối Thổ Công .
Nam mô Thương Thường trụ Phật
Nam mô Thập phương thường trụ Pháp
Nam mô Thập phương thường trụ Tăng
Nam mô bản xứ thích ca Mân ni Phật
Nam mô cực lạc quốc tế A di đà Phật
Nam mô dương Lai hạ sinh Di lạc Tôn Phật
Nam mô thập phương Tam thế Nhất Thiết
Chư Phật nam mô đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát
Nam mô Đại hạnh Phổ hiền Bồ Tát
Nam mô Đại bi quan thế âm Bồ Tát
Nam mô Đại lực đại thế chi Bồ Tát
Nam mô Đại nguyên Đại tạng Vương Bồ Tát
Nam mô thanh tịnh Đại hải chúng Bồ Tát
Nam mô thanh tịnh Đại hải chúng Bồ Tát
Nam mô thanh tịnh Đại hải chúng Bồ Tát
Nam mô Lịch đại Tổ sư Bồ Tát
Nam mô Hộ pháp Chư thiện Bồ Tát
Nam mô già Tam thánh chúng Bồ Tát
Nay nhân ngày … tháng … năm …
Con lạy tứ vị chầu bà
Tam hòa Thánh mẫu
– Đệ nhất Thượng thiên
– Đệ nhị Thượng nghìn
– Đệ tam Thoải phủ
Con lạy năm dinh quan lớn
Mười dinh những quan
Con lạy thập nhị tiên cô
Thập nhị Thánh cậu
Con lạy Trần triều hiển thánh
Hưng Đạo Đại Vương
Nay nhân ngày … tháng … năm …
Tín chủ con : Tên họ, vợ chồng …
Ngụ tại … số nhà
Nhất tâm tưởng, vạn tâm cầu
Mang mồm tới tâu
Mang đầu vọng bái
Chắp tay con vái
Trước cửa Tam tòa
Lòng con tha thiết
Cầu xin Thánh Mẫu
Cùng cô cùng cậu
Rũ lòng thương xót
Trước sau như một
Đội đức từ bi
Lỗi lầm điều gì
Xin Mẫu đại xá
Phù cho tổng thể
Con cháu khang ninh
Tỏ đức hiếu sinh
Anh linh Thánh Mẫu Cứu khổ trừ tai
Tiến phúc tăng tài
Xin ngài chứng giám. Nam mô A di đà Phật. 3 lần
San sớt thêm những bài 📍 Văn Khấn Mẫu 📍 tại chùa, đền, miếu

Văn Khấn Sám Hối Thần Tài

Scr. vn gửi tới bạn bài văn khấn sám hối Thần Tài ngắn gọn và dễ đọc nhất .
Lạy Thành Hoàng bản cảnh, Ông Địa – Thần Tài, ông chủ gia bà chủ đất, những phần hương linh khuất mặt khuất mày, những vị Tiền chủ Hậu chủ .
Con tên là … … … .. niên canh … … … .., … … …. tuổi .
Hôm nay, ngày … tháng … năm … tín chủ chúng con ngụ tại địa chỉ : …
Khấu xin Thành Hoàng địa phương, Ông Địa – Thần Tài chứng tỏ cho lòng thành tâm khấn vái, xin chư vị cho con được … … … … … … … .. ( lời khấn để xin điều gì đó ) .
Mọi việc vuông tròn, con xin được hậu tạ … … … … ( hứa hứa hẹn tạ lễ ) .
Con xin Thành Hoàng địa phương, Ông Địa – Thần Tài, ông chủ gia bà chủ đất, những phần hương linh, chư vị Tiền chủ Hậu chủ chứng giám cho lòng thành khấn vái. Kính bái .
( Khấn xong, vái hay lạy ba cái. )
Điểm qua nội dung bài 🔥 Văn Khấn Rước Ông Táo Về Nhà 🔥 ngày Tết
văn khấn sám hối

Văn Khấn Sám Hối Tại Đền

Khám phá bài văn khấn sám hối tại đền đúng chuẩn nhất qua video .

Văn Khấn Sám Hối Phá Thai

Văn khấn sám hối phá thai nói lên nỗi dằn vặt, khổ cực tự hối lỗi của người mẹ đã bỏ đứa con trong bụng .
Thành tâm con kính lạy :
Đức Phật A Di Đà
Bồ Tát Địa Tạng Vương
Bồ Tát Quán Thế Âm
Bồ Tát Đại Thế Chí
Xin chứng giám lòng con
Với tổng thể tâm thành
Con dâng lời sám hối :
Lúc xưa con lỗi lầm
Đã phá bỏ thai nhi
Vì ko hiểu Phật Pháp
Nên phạm giới sát sanh
Lại sát hại con mình
Làm thai nhi khốn khổ
Trong cõi giới U Minh
Chơ vơ và đói lạnh
Nếu chúng con tỉnh thức
Thì thai nhi giờ đây
Đã trưởng thành lớn khôn
Biết hiếu thuận mẹ cha
Ngày nay gặp Phật Pháp
Nghe được lời thai nhi :
“ Cha mẹ ơi sao nỡ ,
Giết mổ con lúc còn non !
Muốn có được thân người
Phải tu hành nhiều kiếp
Nay thời cơ mất rồi
Cha mẹ ơi có thấu ?
Thân người đã mất rồi
Muôn kiếp khó được lại
Con khổ cha mẹ khổ
Vạn kiếp làm thế nào nguôi !
Anh chị em của con
Được cha mẹ cưng chiều
Con làm vật quyết tử
Cho họ được khá đầy đủ
Cha mẹ thử nghĩ coi
Làm vậy có đúng ko ?
Đứa thương đứa ruồng bỏ
Con làm thế nào khỏi hận ?
Còn những tình nhân trẻ ,
Chưa sẵn sàng sẵn sàng vào đời
Để làm mẹ làm cha
Lại chẳng kể đạo lý
Làm con người đoan chánh
Phạm phải tội tà dâm
Chỉ đắm say khoái dục
Thai nhi được tạo ra
Đem lại phiền phức lớn
Liền nhẫn tâm phá bỏ
Ko một tí ít tiếc thương
Ko một tí ít hối hận
Ko một tí ít chăm sóc
Tới mạng sống thai nhi
Lầm lối tiếp lỗi lầm ,
Cho rằng mình có quyền
Sanh sát theo ý muốn .
Nợ mạng phải đòi mạng
Lẽ thường tình trần gian
Hận này sao nguôi được ? ”
Trước tam bảo quang minh
Con thành tâm lễ Phật
Nguyện chư Phật mười phương
Chứng minh lời sám hối :
Các con yêu quý ơi
Cắt đứt mạng sống con
Nay hối hận vô cùng
Xin những con hoan hỷ
Tha tội cho mẹ cha
Từ nay trở về sau
Ko còn dám tái phạm
Vâng theo lời Phật dạy
Sám hối tội đã làm
Bằng phóng sinh cứu mạng
Làm những việc phước thiện
Tụng kinh và lễ Phật
Chuyên niệm A Di Đà
Bồ Tát Địa Tạng Vương
Hồi hướng cho thai nhi
Sớm lìa khổ được vui
Nay đối trước Tam Bảo
Chí thành con sám hối
Nguyện Chư Phật chứng tỏ
Tội chướng được tiêu trừ ,
Thành tâm con khấn nguyện
Đức Phật A Di Đà
Địa Tạng Vương Bồ Tát
Quán Âm cùng Thế Chí
Rủ lòng đại từ bi
Cứu độ những vong linh
Thai nhi được vãng sanh
Về Tây Phương Cực Lạc .
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ
Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật ( 3 lần )
Nam Mô A Di Đà Phật ( Niệm theo sức của mình )
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát ( 3 lần )
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ( 3 lần )
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát ( 3 lần )

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

Nội dung bài văn khấn sám hối như lời thổ lộ và hối cải trước những lỗi lầm con người gây ra. Bạn thực thi bài sám hối mỗi ngày và luôn làm điều thiện, điều tốt để đời sống vui tươi, an yên hơn nhé .

Xem thêm chi tiết về Văn Khấn Sám Hối Tại Nhà Mỗi Ngày ❤️ Bài Kinh Khấn Nguyện

Source: thomo
Categories: Phong thủy

Mời các bạn xem thêm danh sách tổng hợp Xem chi tiết

Viết một bình luận